Asistenta pakalpojums pašvaldībā pēc ārkārtējās situācijas beigām – pakalpojuma stundu uzskaite un apmaksa jūnija mēnesī

 

  1. Ja asistenta pakalpojuma saņēmēja aktivitātes visā jūnija mēnesī ir atjaunojušās un persona asistenta pakalpojumu izmanto atbilstoši piešķirtajiem mērķiem un nosacījumiem, tad pakalpojuma uzskaites lapu par jūnija mēnesi asistents sagatavo un iesniedz sociālajā dienestā saskaņā ar līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteikto. Asistenta pakalpojuma stundu uzskaite un samaksa asistentam par pilnu jūnija mēnesi (no 1.-9.jūnija un no 10.-30.jūnijam) tiek veikta parastajā kārtībā, apmaksājot stundas atbilstoši apliecinājumiem un nepārsniedzot personai piešķirto stundu apjomu.
  2. Ja asistenta pakalpojuma saņēmēja aktivitātes 1.-9.jūnijā (ārkārtējās situācijas periodā) vēl nebija atjaunojušās un personai asistenta pakalpojumu nebija iespējams izmantot saskaņā ar līguma nosacījumiem, tad stundu skaits ārkārtējās situācijas dienās (1.-9.jūnijs) veidojas kā starpība starp personas iepriekšējos trīs mēnešos vidēji mēnesī izmantoto stundu skaitu un mēneša dienās pēc ārkārtējās situācijas izmantoto skaitu. Savukārt stundas pēc ārkārtējās situācijas beigām (10.-30.jūnijs) ir uzskaitāmas un apmaksājamas atbilstoši personai piešķirtajiem pasākumiem, līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteiktajā kārtībā un apmērā.

Piemērs. Pēteris jūnija mēnesī ar apliecinājumiem atbilstoši viņam piešķirtajiem pasākumiem pēc ārkārtējās situācijas beigām ir izmantojis 48 h, bet aprēķinātais vidējais stundu skaits par marta, aprīļa un maija mēnešiem ir - 80 h mēnesī. Tātad periodā no 10.-30.jūnijam pārskatā par asistenta pakalpojuma sniegšanu ir norādāmas un apmaksājamas 48 h, bet periodā no 1.-9.jūnijam ir apmaksājamas 32 h (80-48=32). Pārskatā par pakalpojuma sniegšanu periodā no 1.-9.jūnijam asistentam pie 7.pasākuma (sociālās iekļaušanas pasākumi) ir jānorāda 32 h, sadalot tās pa dienām.

Vienlaikus ir jāņem vērā, ka asistentam apmaksājamais stundu skaits nevar būt lielāks kā personai ar invaliditāti piešķirtais stundu skaits nedēļā, attiecīgi stundas pa nedēļas dienām jāsadala tā, lai nepārsniegtu personai piešķirto asistenta pakalpojuma apjomu nedēļā.

Piemērs. Līgai aprēķinātais vidējais stundu skaits par iepriekšējiem trīs mēnešiem ir 130 h mēnesī. Asistenta pakalpojums Līgai ir piešķirts 35 h nedēļā. Līga ar apliecinājumiem atbilstoši viņai piešķirtajiem pasākumiem no 10.-30.jūnijam ir izmantojusi 18 h, tātad periodā no 1.- 9.jūnijam viņai teorētiski būtu pieejamas 112 h (130-18=112), taču jāņem vērā, ka asistenta pakalpojumu Līgai nevar apmaksāt lielākā apmērā kā ir piešķirts - 35 h nedēļā. Vienlaikus ievērojams samērīguma princips attiecībā uz vienā dienā norādāmo pakalpojuma apjomu, pieņemot, ka persona noteiktu dienas daļu guļ un atrodas mājās.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.06.2020 07:29