Informācija asistentu pakalpojumu sektora klientiem

 

Saskaņā ar MK 28.09.2021. noteikumu Nr. 662Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (stājas spēkā 11.10.2021.) 73.punktu, ja personai ar invaliditāti nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā atbilstoši pašvaldības sociālā dienesta lēmumā par asistenta pakalpojuma piešķiršanu noteiktajiem pasākumiem piešķirtajā un nepieciešamajā apjomā arī pēc tam, kad atcelta valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ, persona asistenta pakalpojumu var izmantot sociālās iekļaušanas pasākumiem (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu) atbilstoši vidējam stundu apjomam, kas tika izmantots iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos.

74. Šo noteikumu 73. punkts attiecas uz personām, kurām saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumu Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" 47. punktu ir tiesības izmantot pakalpojumu  atbilstoši noslēgtajam līgumam par asistenta pakalpojuma sniegšanu, līdz sociālā dienesta pieņemtā lēmuma par asistenta pakalpojuma piešķiršanu darbības perioda beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Avots: https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai#p36&pd=1

Pēdējās izmaiņas veiktas: 07.10.2021 11:48