INFORMĀCIJA DAUGAVPILS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJIEM PAR BĒRNU ĒDINĀŠANAS PABALSTIEM VASARAS PERIODĀ.

 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 28.01.2010. Saistošiem noteikumiem Nr.3 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti” bērnu ēdināšanas pabalsts ir paredzēts:

I. Bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā

Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personām:

1.     ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem, un kuru aizgādībā atrodas bērns, kurš mācās Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās;

2.     bāreņiem, kuriem ar Daugavpils bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe un kuri dzīvo ģimenē, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

3.     ģimenēm, kuru aizgādībā ir bērni ar invaliditāti, kuri mācās Daugavpils sākumskolās, pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

  1. bērniem, kuri atrodas aizbildnībā, kuriem ar Daugavpils bāriņtiesas lēmumu noteikta aizbildnība, kuri apmeklē Daugavpils sākumskolas un mācās pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru.

Atvieglojumi par bērnu ēdināšanu ir 100% apmērā ik mēnesi. Pabalstu saņemšanai ģimene (persona) vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz Sociālo lietu pārvaldē šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

  1. invaliditātes apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
  2. bērna dzimšanas apliecību;
  3. izziņa no VSAA(Ģimnāzijas ielā 10) par pārskaitītajiem nodokļiem un pabalsta apmēriem, par ienākumiem no algota darba par pēdējiem 3 mēnešiem, kā arī par citiem ienākumiem (stipendijām, uzturlīdzekļiem, pensijām, piemaksām, pabalstiem, ienākumiem no saimnieciskās darbības);
  4. Daugavpils bāriņtiesas lēmums par noteiktu aizbildnību.

Daugavpils pilsētas domes Sociālās palīdzības nodaļa no 05.03.2012. pieņem klientus pēc šāda darba grafika: 

Pirmdiena       8.00-12.00, 13.00-18.00

Otrdiena         8.00-12.00, 13.00-17.00

Trešdiena       8.00-12.00, 13.00-18.00

Ceturtdiena     8.00-12.00, 13.00-17.00

Ēdināšanas pabalstu neizmaksā bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņem pabalstu bērna uzturam.            

 II. Bērnu vasaras ēdināšanas Daugavpils pilsētas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos apmaksai 

Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personām:

5.     ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem, un kuru aizgādībā atrodas bērns, kurš mācās Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās;

6.     bāreņiem, kuriem ar Daugavpils bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe un kuri dzīvo ģimenē, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

7.     ģimenēm, kuru aizgādībā ir bērni ar invaliditāti, kuri mācās Daugavpils sākumskolās, pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

  1. bērniem, kuri atrodas aizbildnībā, kuriem ar Daugavpils bāriņtiesas lēmumu noteikta aizbildnība, kuri apmeklē Daugavpils sākumskolas un mācās pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru.

Atvieglojumi par bērnu ēdināšanu ir 100% apmērā ik mēnesi. Pabalstu saņemšanai ģimene (persona) vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz Sociālo lietu pārvaldē šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

  1. invaliditātes apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
  2. bērna dzimšanas apliecību;
  3. izziņa no VSAA (Ģimnāzijas ielā 10) par pārskaitītajiem nodokļiem un pabalsta apmēriem, par ienākumiem no algota darba par pēdējiem 3 mēnešiem, kā arī par citiem ienākumiem (stipendijām, uzturlīdzekļiem, pensijām, piemaksām, pabalstiem, ienākumiem no saimnieciskās darbības);
  4. Daugavpils bāriņtiesas lēmums par noteiktu aizbildnību.

Daugavpils pilsētas domes Sociālās palīdzības nodaļa no 05.03.2012. pieņem klientus pēc sekojoša darba grafika:

Pirmdiena       8.00-12.00, 13.00-18.00

Otrdiena         8.00-12.00, 13.00-17.00

Trešdiena       8.00-12.00, 13.00-18.00

Ceturtdiena     8.00-12.00, 13.00-17.00

 Ēdināšanas pabalstu neizmaksā bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņem pabalstu bērna uzturam.

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 15.01.2015 10:56