Invaliditātes likumā noteiktā asistenta pakalpojuma nodrošināšana

Skaidrojums par sociālajā dienestā iesniedzamajiem dokumentiem, lai nepilngadīgai personai piešķirtu asistenta pakalpojumu 100 stundu apjomā, ja persona  ne retāk kā reizi nedēļā saņem ārsta nozīmētas medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pakalpojumu  

Šī gada maijā asistenta pakalpojuma pašvaldībā regulējumā ir veikti grozījumi, kas paredz piešķirt lielāku atbalstu bērniem ar smagu invaliditāti, kuri regulāri apmeklē medicīniskas procedūras vai rehabilitāciju.

Lai bērns ar invaliditāti varētu saņemt asistenta pakalpojumu 100 h/mēn. apjomā, bērna likumiskajam pārstāvim pašvaldības sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums, uz kā pamata sociālais dienests pieņems jaunu lēmumu. Jauns lēmums nepieciešams, jo ir citi apstākļi (ne tie, uz kuru pamata tika pieņemts iepriekšējais lēmums par 80 h/mēn.) un jauns tiesiskais pamats (cits noteikumu punkts) asistenta pakalpojuma apjoma maiņai.

Tiesiskais pamatojums

Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumu Nr.316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” (turpmāk – MK  noteikumi Nr.316) 8.punkts: “Ja asistenta pakalpojumu pieprasa, lai ne retāk kā reizi nedēļā saņemtu ārsta nozīmētas medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pakalpojumus, iesniegumam papildus pievieno arī ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījuma kopiju attiecīgā ārstniecības pakalpojuma saņemšanai vai līguma kopiju par rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījumu attiecīgā ārstniecības pakalpojuma saņemšanai, kā arī līguma kopiju par rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu. Nosūtījuma vai līguma kopiju vietā persona var iesniegt arī attiecīgā ārstniecības pakalpojuma vai rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja izziņu par pakalpojuma saņemšanas ilgumu.”.

Kādi dokumenti iesniegumam ir jāpievieno?

Atkarībā no saņemamā ārstniecības vai rehabilitācijas pakalpojuma sociālajā dienestā ir jāsniedz kāds no šādiem dokumentiem:

  • Ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījuma kopiju attiecīgā ārstniecības pakalpojuma (medicīnas procedūras) saņemšanai.

Nosūtījums ir adresēts konkrētai iestādei, kurā persona saņems pakalpojumu vai konkrētam ārstniecības speciālistam (piemēram, ergoterapeitam, fizioterapeitam).

  • Līguma kopiju par rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu.
  • Ārstniecības pakalpojuma vai rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja izziņu par pakalpojuma saņemšanas ilgumu.

Ja kāds no iepriekš minētajiem dokumentiem nesatur visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju par to, ka bērns saņem vai ir nosūtīts saņemt ne retāk kā reizi nedēļā medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī nav norādīts saņemamā pakalpojuma ilgums, tad atkarībā no individuālās situācijas sociālajā dienestā ir jāiesniedz divi no minētajiem dokumentiem, kas satur visu nepieciešamo informāciju, piemēram, ārsta norīkojums saņemt konkrēto pakalpojumu kopā ar ārstniecības pakalpojuma sniedzēja izziņu par pakalpojuma saņemšanas ilgumu .

Ja bērns ar invaliditāti saņem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros nodrošinātu medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pakalpojumu un sociālā dienesta rīcībā jau ir pietiekama informācija, lai pieņemtu lēmumu, tad jauni dokumenti iesniegumam nav jāpievieno.

Kādai informācijai ir jābūt ietvertai iesniegumam pievienotajos dokumentos?

  • Ka bērns saistībā ar diagnozi/ traucējumiem ir nosūtīts ārstniecības pakalpojuma vai rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai vai šo pakalpojumu jau saņem.
  • Ka ārstniecības pakalpojums vai rehabilitācijas pakalpojums ir noteikts, plānots vai notiek ne retāk kā reizi nedēļā.
  • Ir norādīta informācija par pakalpojuma saņemšanas ilgumu (periodu).

Asistentam, iesniedzot ikmēneša pārskatu par līguma saistību izpildi, apliecinājumi no pakalpojumu sniedzējiem par ārstniecības vai rehabilitācijas pakalpojumu apmeklēšanas reizēm nav jāsniedz.

Asistenta pakalpojuma kontrole atbilstoši piešķirtajam pakalpojuma mērķim tiks nodrošināta:

  • Asistenta pakalpojuma pieprasītājam (bērna likumiskajam pārstāvim) un asistentam ar savu parakstu apliecinot sniegtās informācijas patiesumu. Ja persona sniegusi nepatiesu informāciju, tad nepamatoti saņemtos finanšu līdzekļus asistentam būs jāatmaksā.
  • Izlases veida asistenta pakalpojuma saņēmēju lietu kontrole. Persona var tikt iekļauta pārbaudāmo klientu izlasē pēc nejaušības principa, kā arī sociālais dienests var pēc savas iniciatīvas iekļaut personu izlasē, lai pārbaudītu pakalpojuma piešķiršanas un nodrošināšanas pamatotību.

Savukārt, vērtējot transporta kompensēšanas iespējas asistenta pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros, par konkrēto dienu un ārstniecības vai rehabilitācijas pakalpojuma apmeklēšanas reizi ir jāiesniedz apliecinošie dokumenti, t.sk. “maršruta lapa”, kurā norādīta informācija par pārskata periodā apmeklētajām vietām.

Sagatavoja:

E.Grāveris,

tālr.: 67021593

Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.06.2022 10:37