Mājsaimniecību ienākumu, īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu izvērtēšana trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai

 

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu  piešķir, izvērtējot mājsaimniecību ienākumus, īpašumus un naudas līdzekļu uzkrājumus valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šo kārtību nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un  Ministru kabineta noteikumi Nr. 809  ”Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. 

Lai izvērtētu atbilstību trūcīgas/maznodrošinātās  mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām (iesniedzējs) vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • IESNIEGUMU, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
 • dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu;
 • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo IZTIKAS LĪDZEKĻU DEKLARĀCIJU , izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un minētajos dokumentos iekļautās ziņas.
Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu, izņemot gadījumu, ja deklarācija iesniegta, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu ( www.latvija.lv).

Aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, par ienākumiem neuzskata:

 • ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie šā pabalsta,
 • bērna invalīda kopšanas pabalstu,
 • pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana,
 • pabalstu par asistenta izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās,
 • pabalstu ar celiakiju slimam bērnam,
 • pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā,
 • sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās,
 • studējošā kredītu,
 • stipendijas personām, kuras mācās vai studē, līdz minimālās mēneša darba algas apmēram,
 • bērna, kas jaunāks par 18 gadiem, ienākumus no algota darba vai pašnodarbinātības līdz minimālās mēneša darba algas apmēram,
 • personai sniegto finansiālo atbalstu par dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos, izņemot pasākumus ar darba līgumu slēgšanu,
 • algotos pagaidu sabiedriskos darbus,
 • dotāciju bezdarbnieka ikmēneša ienākumiem komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai,
 • kompensāciju kriminālprocesā cietušai personai,
 • atlīdzību par asins vai asins komponentu ziedošanu,
 • pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu,
 • līdzekļus, kas gūti no labdarības fondiem, un sociālo kampaņu rezultātā gūto materiālo labumu noteiktam mērķim,
 • vienreizējo finansiālo atbalstu bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai, kā arī šajā likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus un pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu pabalstus;

Aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu neuzskata :

 • mājsaimniecības nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju,
 • nepieciešamo mājokļa kustamo mantu,
 • darbam un izglītības iegūšanai nepieciešamo aprīkojumu,
 • sociālajai funkcionēšanai nepieciešamos transportlīdzekļus, bet ne vairāk kā vienu vienību mājsaimniecībā un, ja mājsaimniecībā ir bērni, ne vairāk kā divas vienības mājsaimniecībā,
 • zemes īpašumus līdz pieciem hektāriem mājsaimniecībai, kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas,
 • kapitāla daļas vai īpašumus, kam uzlikts tiesu izpildītāja vai citas kompetentas institūcijas liegums ar to rīkoties vai kas atrodas atbrīvošanas no parādsaistībām,
 • maksātnespējas vai likvidācijas procesā, vai no kā 12 mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ,
 • bērna nekustamo īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu
 •  naudas līdzekļu uzkrājumu mājsaimniecībai trūcīgas mājsaimniecības vienas personas ienākumu sliekšņa apmērā.

Aprēķinot vidējos ienākumus, ienākumu apmēru samazina par kredīta pamatsummu un tā procentu summu par vienīgā mājokļa iegādi, kā arī par to summu, ko persona maksā kā uzturlīdzekļus bērnam, bet nepārsniedzot valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru katram bērnam, izņemot gadījumu, ja uzturlīdzekļi tiek maksāti, pamatojoties uz tiesas nolēmumu

Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt sociālās palīdzības pabalstus, izņemot pabalstu krīzes situācijā, un kura nestrādā, ir pienākums reģistrēties NVA, izņemot ja persona ir:

 • ar I vai II grupas invaliditāti, ar invaliditāti no bērnības vai vecuma pensijas saņēmējs;
 • sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā vai cita persona mājsaimniecībā, kura nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt citādā veidā;
 • viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
 • vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē.

Sociālais dienests mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas, deklarācijas sagatavošanas izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus, aprēķina pamata sociālās palīdzības pabalstus (garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu) un pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību, ja nav ievērotas šo noteikumu vai atbilstošo pašvaldības saistošo noteikumu prasības, kā arī nosaka mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Par pieņemto lēmumu sociālais dienests informē iesniedzēju.

 

TRŪCĪGĀS/MAZNODROŠINĀTĀS MĀJSAIMNIECĪBAS  STATUSS (TMS/MMS)

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 06.01.2021 09:01