Pabalsti audžuģimenēm un bērniem bāreņiem palielināti.

 

2018.g. 7.februārī stājas spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

Ar grozījumiem:

1.  Tiek palielināts pabalsts audžuģimenei bērna uzturam. Sakarā ar 2018.gada 16.janvārī izdarītiem grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" tika palielināts pabalsta apmērs bērna uzturam, ko audžuģimenei izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nosakot to divkāršā minimālo uzturlīdzekļu apmērā, līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 215 EUR un no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 258 EUR apmērā. Noteikumi piemērojami ar 2018.gada 1.janvāri.

2. No 30 m2  līdz 45 m2  tiek palielināta dzīvojamās telpas platība, par kuru tiek izmaksāts pabalsts ar telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai pilngadību sasniegušajam bērnam.

3. Palielināts dažu pabalstu apmērs ar dzīvojamo telpu īri un lietošanu saistīto pakalpojumu izdevumu segšanai pilngadību sasniegušajam bērnam:

  • dzīvojamās telpas īres maksa (kas ietver arī ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītās obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) - ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā par 45 m2 platību un 2,50 EUR par 1 m2 mēnesī (bija 0,50 EUR par 1 m2
  • elektroenerģija - rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 70 kWh mēnesī, tai skaitā apmaksājot sadales sistēmas pakalpojuma, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksu, bet ja dzīvoklī ir arī elektriskā plīts ēdiena gatavošanai vai karstā ūdens sagatavošana notiek ar elektroenerģiju - papildus 50 kWh mēnesī
  • par viena ūdens skaitītāja uzstādīšanu vai pārbaudi - līdz 12,00 EUR, bet ne vairāk kā faktisko izdevumu apmērā (agrāk nebija);
  • sadzīves atkritumu apsaimniekošanai  –   ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā (bija līdz 2,00 EUR mēnesī) .
  • izdevumiem par dienesta viesnīcas īri – līdz 90,00 EUR  mēnesī  ( bija 60,00 EUR   mēnesī) , nepārsniedzot faktisko apmēru.

4. Tiek ieviests jauns pabalsta veids pilngadību sasniegušajam bērnam – pabalsts 285,00 EUR apmērā  mājokļa iekārtošanai (sadzīves tehnikas iegādei) pēc dzīvojamās telpas izīrēšanas.

Saskaņā ar Sociālā dienesta un Daugavpils pilsētas bāriņtiesas datiem pašreiz pilngadību sasniegušo bērnu skaits, kuri pieteicās dzīvokļa pabalsta saņemšanai, ir 41. 2018.gadā pilngadību sasniegs vēl 33 bērni, pabalstu 2018.gadā plāno pieprasīt kopā 45.
2017.gadā dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušiem bērniem tika izmaksāts 9708,15 EUR apmērā, izdevumi šo saistošo noteikumu izpildei tiek plānoti 2018.gada budžetā 27540 EUR apmērā.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

 

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 07.02.2018 07:11