Par asistenta pakalpojuma pašvaldībā nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā no 09.11.2020.

Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 09.11.2020. ir spēkā Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 942) 11.1 punkts, kurš nosaka: “Ja valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ līdz tās termiņa beigām personai nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu šo noteikumu 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajiem pasākumiem, attiecīgajam pasākumam piešķirto un neizmantoto stundu skaitu persona var izmantot šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktā minētajam pasākumam, nepārsniedzot personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu. Ja iepriekšējos trijos mēnešos persona asistenta pakalpojumu nav izmantojusi, sociālais dienests šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktā minētā pasākuma īstenošanai personai piešķir ne vairāk kā 10 stundas nedēļā.

Informējam, ka minētās normas mērķis ir sniegt atbalstu asistenta pakalpojuma saņēmējiem un pakalpojuma sniedzējiem (asistentiem) ārkārtējās situācijas laikā, kad personu ar invaliditāti iespējas pārvietoties ārpus mājokļa samazinās un viņu asistentiem tiktu liegta iespēja saņemt atlīdzību līdzšinējā apmērā.

Lai nodrošinātu MK noteikumu Nr. 942 11.1 punkta vienotu piemērošanu visās pašvaldībās, atgādinām par minētās normas piemērošanu, nodrošinot asistenta pakalpojumu:

Par asistenta pakalpojuma stundu uzskaiti

Asistenta pakalpojuma saņēmējiem, kuriem ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ būtiski samazinās iespējas pārvietoties ārpus mājokļa, sociālais dienests MK noteikumu Nr. 942 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajiem pasākumiem piešķirto un neizmantoto stundu skaitu attiecina uz šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktā minēto pasākumu (sociālās iekļaušanas pasākumi, t.sk. brīvā laika pavadīšana).

Asistenta pakalpojuma saņēmējs arī ārkārtējās situācijas laikā var izmantot asistenta pakalpojumu piešķirtajiem mērķiem, piemēram, iet uz darba vietu, saņemt ārstniecības pakalpojumu, apmeklēt bankomātu u.c. vietas. Šādā situācijā pašvaldības sociālais dienests reāli sniegtās asistenta pakalpojuma stundas uzskaita līdzšinējā kārtībā saskaņā ar līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteikto.

Asistenta pakalpojuma stundas pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, t.i., no š.g. 1. - 8.novembrim ir uzskaitāmas un apmaksājamas atbilstoši personai piešķirtajiem pasākumiem, līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteiktajā kārtībā un apmērā, bet stundu skaits ārkārtējās situācijas dienās (9. - 30. novembris un 1. - 6. decembris) veidojas kā starpība starp personas iepriekšējo trīs mēnešos vidēji izmantoto stundu skaitu un mēneša dienās pirms/pēc ārkārtējās situācijas izmantoto skaitu.

Piemērs asistenta pakalpojuma stundu uzskaitei:

Pēteris ir izmantojis asistenta pakalpojumu augustā 40 h, septembrī 50 h, oktobrī 30 h; vidēji 40 h mēnesī. No 1.-8.novembrim Pēteris ar apliecinājumiem atbilstoši viņam piešķirtajiem pasākumiem ir izmantojis 18 h, tātad periodā no 9.-30.novembrim viņam pieejamas 22 h (40-18=22), tās sadalot pa dienām.

Periodā no 9.-30.novembrim pakalpojums var tikt izmantots vēl arī kādam citam pasākumam, ja persona to var apliecināt atbilstoši izvirzītajām prasībām, taču tad attiecīgi samazinās 7. pasākumam attiecināmās stundas. Pieņemot, ka Pēteris no 9.-30.novembrim ir izmantojis 10 h 5. pasākumam (saņem ārstniecības pakalpojumus), attiecīgi periodā no 9. - 30.novembrim  pie 7. pasākuma ierakstāmas 12 h (40-18-10=12 h).

 

Par asistenta atalgojuma aprēķināšanu ārkārtējās situācijas laikā, ja iepriekšējos trijos mēnešos persona asistenta pakalpojumu ir izmantojusi

Personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaits tiek aprēķināts ievērojot, šādu formulu:

(a + s + o) / 3=n,

kur a, s un o ir personas iepriekšējos trijos mēnešos izmantotais stundu skaits un n – aprēķinātais vidējais stundu skaits trijos mēnešos.

Aprēķinā izmantotie mēneši vienmēr būs iepriekšējie trīs mēneši pirms tā mēneša, par kuru tiek sniegta atskaite. Novembra mēnesim attiecīgi vidējo stundu skaitu nosaka pēc 2020. gada augusta, septembra un oktobra mēnešiem. Savukārt decembra mēnesim – septembris, oktobris, novembris. Gadījumā, ja ārkārtējā situācija turpināsies, tad vienmēr ņem vērā iepriekšējos trīs mēnešus pirms attiecīgā pārskata mēneša. Vidējā stundu skaita noteikšanā tiek ņemti vērā mēneši, kuros ir saņemts asistenta pakalpojums, neatkarīgi no tā, kurā mēneša dienā līgums noslēgts un cik stundu izmantots. Arī tad, ja līgums noslēgts mēneša vidū, mēnesis tiek ņemts vērā aprēķinā un tiek ņemts vērā attiecīgajā mēnesī izmantotais stundu skaits. Personām, kurām kādā no iepriekšējiem trīs mēnešiem vispār nav bijis noslēgts līgums par asistenta pakalpojumu, to mēnesi neņem vērā un ņem stundu skaitu pārējos divos mēnešos un dala ar 2. Piemēram, augustā 0 h (līguma nav vai izmantotas 0 stundas), septembrī 20 h, oktobrī 30 h, tad vidējo stundu skaitu novembrī par iepriekšējiem trīs mēnešiem aprēķina šādi: (20+30)/2=25 h). Savukārt, ja pakalpojums sniegts tikai oktobrī (30 h), tad novembra maksimālais stundu skaits būs 30 h.

Parastajā veidā uzskaitītajās dienās (1. - 8. novembris) un ārkārtējās situācijas periodā (9. - 30. novembris) uzskaitītās stundas kopā mēnesī nevar pārsniegt vidējo stundu skaitu iepriekšējos trīs mēnešos. Līdzīga pieeja attiecināma uz decembra mēnesi (1. - 6. decembris un 7. - 31. decembris), kad ārkārtējā situācija beigsies un cilvēki atsāks izmantot pakalpojumu atbilstoši 1. - 6. punktā minētajiem pasākumiem, saņemot par to apliecinājumus, vai gadījumā, ja ārkārtējā situācija tiek pagarināta - uz jebkuru citu mēnesi, ja tas ir nepilns mēnesis.

Stundas Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā SOPA (turpmāk – SOPA) ievadāmas šādi: ar apliecinājumiem attiecīgajiem pasākumiem paredzētajos laukos, savukārt tās stundas, kuras nav iespējams apliecināt, pie 7.pasākuma. Līdz š.g. 1. decembrim SOPA sistēmā tiks veikti nepieciešamie pielāgojumi, lai sistēma pati aprēķinātu personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu. Sociālā dienesta darbiniekiem pašiem aprēķins nebūs jāveic.

Ja asistents būs iesniedzis līgumsaistību izpildes dokumentus bez apliecinājumiem un iesniegtajā pārskatā norādītais kopējais mēnesī nostrādāto stundu skaits būs lielāks par SOPA aprēķināto, tad sociālā dienesta speciālistam kopējais stundu skaits jākoriģē un stundu sadalījums pa dienām SOPA jāievada atbilstoši piešķirtajiem pasākumiem tā, lai nostrādāto stundu skaita summa atbilst SOPA aprēķinātajam vidējam stundu skaitam par iepriekšējiem trīs mēnešiem.  Ja asistenta pakalpojuma apjoms norādīts mazāks par vidējo stundu skaitu iepriekšējos trīs mēnešos, tad izvērtējot pārskatā norādīto informāciju par sniegto asistenta pakalpojumu sociālais dienests var koriģēt stundas arī uz augšu, lai tas atbilstu SOPA aprēķinātajam vidējam stundu skaitam par iepriekšējiem trīs mēnešiem.

Savukārt, ja asistents būs iesniedzis līgumsaistību izpildes dokumentus ar apliecinājumiem un saskaņā ar līguma nosacījumiem, tad sociālā dienesta speciālistam asistenta nostrādāto stundu skaits nav jākoriģē un stundas SOPA ir ievadāmas atbilstoši piešķirtajiem pasākumiem, pārskatā norādītajās dienās un apjomā.

Atalgojums asistentiem tiks aprēķināts atbilstoši attiecīgā mēneša stundas tarifa likmei nepilna darba laika gadījumos, proti, novembra mēnesī atalgojums tiks aprēķināts atbilstoši novembrī paredzētajai stundu likmei.

Par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, ja iepriekšējos trijos mēnešos persona asistenta pakalpojumu nav izmantojusi (t.i., pirmreizēji klienti vai personas, kuras ilgstoši nav saņēmušas pakalpojumu)

Lai sniegtu vienlīdzīgas iespējas izmantot asistenta pakalpojumu arī jaunajiem klientiem (un klientiem, kuri pēdējos trijos mēnešus asistenta pakalpojumu nav izmantojuši), kuriem nav nosakāms vidējais stundu skaits par iepriekšējiem 3 mēnešiem, MK noteikumu Nr. 942 11.1 punkts paredz, ka šādām personām asistenta pakalpojumu piešķir ne vairāk kā 10 h nedēļā, attiecinot tās uz 7. punkta pasākumu – sociālās iekļaušanas pasākumi, t.sk. brīvā laika pavadīšana un pastaigas svaigā gaisā.

Asistenta pakalpojuma piešķiršanas nosacījumi ārkārtējās situācijas laikā netiek mainīti un sociālā dienesta pienākums saskaņā ar MK noteikumu Nr. 942 8. un 9. punktu joprojām ir izvērtēt personu un lemt par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ja sociālais dienests novembra mēnesī jau ir pieņēmis lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu šādam klientam, tad šī lēmuma un noslēgtā līguma nosacījumi nav jāmaina.

Ja lēmums par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vēl nav pieņemts vai iesniegums tiek saņemts ārkārtējās situācijas laikā, tad sociālā dienesta pienākums ir izvērtēt personu un ja persona atbilst asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem, tad lemt par asistenta pakalpojuma piešķiršanu. Personu izvērtē un lēmumu pieņem vispārējā kārtībā, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 942 normām. Personas vajadzību pārvietoties ārpus mājokļa vērtē ilgtermiņā (“normālā” situācijā) atbilstoši situācijai, kāda personai bijusi līdz šim un plānota pēc ārkārtējās situācijas beigām, un pieņem attiecīgu lēmumu. Lēmuma un līguma nosacījumus sociālais dienests papildina, norādot, ka lēmums tiek pieņemts, pamatojoties arī uz MK noteikumu Nr. 942 11.1 punktu, un norāda, ka asistenta pakalpojuma apjoms 1. pielikuma 7. punkta pasākumam ārkārtējās situācijas laikā ir līdz 10 h nedēļā.

Piemērs:

__________ Sociālais dienests, pamatojoties uz Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3., 3'., 4.punktu, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā” 4., 8., 11., 11.1 punktu un 9.1. apakšpunktu piešķir asistenta pakalpojumu periodam 18.11.2020. – 17.11.2021. šādā apjomā:

  1. 1.      Lai saņemtu ārstniecības pakalpojumus (atbilstoši ārstējošā ārsta izsniegtam dokumentam, kas apliecina ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādes apmeklējumu), apmeklētu ģimenes ārstu. Apmeklētu valsts un pašvaldību iestādes, institūcijas, kurām ir deleģēta valsts un pašvaldību uzdevumu izpilde, finanšu institūcijas, kā arī institūcijas personas interešu aizstāvībai (piemēram, notārs, jurists) līdz 20 h nedēļā (5. pasākums).
  2. 2.      Lai iesaistītos sociālās iekļaušanas pasākumos (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu) līdz 2 h nedēļā (ārkārtējās situācijas laikā ne vairāk kā 10 h nedēļā) (7. pasākums).

 

Vērtējot personai apmaksājamā asistenta pakalpojuma apjomu ārkārtējās situācijas laikā, sociālais dienests ņem vērā personas iesaisti piešķirtajos pasākumos un, ja personai nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu piešķirtajiem pasākumiem, piemēro MK noteikumu Nr. 942 11.1 punkta nosacījumus. Līdz ar to:

a)      ja persona arī ārkārtējās situācijas laikā asistenta pakalpojumu ir izmantojusi MK noteikumu Nr. 942 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajiem pasākumiem vairāk par 10 h nedēļā (bet ne vairāk kā personai piešķirts lēmumā) un tam ir apliecinājumi, tad sociālais dienests apmaksā šiem mērķiem piešķirtās stundas atbilstoši asistenta iesniegtajam pārskatam un apliecinājumiem, bet 1. pielikuma 7. punkta pasākuma ietvaros apmaksā divas stundas nedēļā;

b)      ja persona asistenta pakalpojumu MK noteikumu Nr. 942 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajiem pasākumiem ar apliecinājumiem izmantojusi mazāk par 10 h nedēļā, tad sociālais dienests 1. pielikuma 7. punkta pasākuma (sociālās iekļaušanas pasākumi, t.sk. brīvā laika pavadīšana) ietvaros apmaksā starpību līdz 10 stundām nedēļā. T.i., 1.-6. pasākumā izmantotās stundas norāda, taču to skaits kopā ar 7. pasākumā norādītājām stundām nedrīkst pārsniegt 10 h nedēļā.

 

Piemērs:

Ingai lēmumā piešķirtas stundas: 5. pasākumam – 20 h nedēļā, 7. pasākumam  – 2 h nedēļā

a)      variants

b)      variants

Inga iesniedz apliecinājumus par pakalpojuma izmantošanu 5. pasākumam novembra, t.sk. ārkārtējās situācijas laikā par izmantotām 10 h nedēļā.

Šādā gadījumā Ingai novembra mēnesī 7. pasākumā attiecināmas 2 h nedēļā.

 

Ingas asistents saņems samaksu par 12 h nedēļā.

Ja Inga ar apliecinājumiem var izmantot vairāk kā 10 h nedēļā, tad izdevīgāks viņai ir šis variants.

Inga par pakalpojuma izmantošanu 5. pasākumam novembra mēnesī, t.sk. ārkārtējās situācijas laikā apliecinājumus teorētiski varētu iesniegt par mazāk kā 10 h nedēļā, piemēram, 6 h nedēļā, tad atlikušās 4 h norāda 7. pasākumā, tādējādi kopā novembrī tiks apmaksātas 10 h nedēļā.

Gadījumā, ja Ingai ārkārtējās situācijas laikā apliecinājumi nav nevienai stundai par 1. - 6. pasākumu, tad 7. pasākumā norāda 10  h nedēļā.

Tādējādi saskaņā ar 11.1 punkta otro teikumu viņai novembra mēnesī tiks apmaksātas 10  h nedēļā.

Ingas asistents saņems samaksu par 10 h nedēļā.

Attiecīgi, ja cilvēks var apliecināt vismaz 10 vai vairāk stundas nedēļā 1. - 6. pasākumam, tad piemērojama parastā stundu uzskaites un apmaksas pieeja.

Attiecīgi, ja cilvēks nevar apliecināt vismaz 10 vai vairāk stundas nedēļā 1. - 6. pasākumam vai nevar apliecināt nevienu stundu, tad piemērojama jaunā 11.1 punkta norma un šādam cilvēkam apmaksājamas ne vairāk kā 10 h nedēļā bez apliecinājumiem.

Jaunās normas mērķis ir ārkārtējās situācijas laikā saglabāt cilvēkiem ar invaliditāti līdzšinējo pakalpojumu un asistentam ienākumus. Tāpēc norma, neraugoties uz to, ka personām nav rādītājs par iepriekšējo trīs mēnešu vidējo izmantoto stundu skaitu,  paredz piešķirt pakalpojumu ne vairāk kā 10 stundas nedēļā, tādēļ nav iespējama apliecināto stundu summēšana 1. - 6. pasākumā ar papildu 10 h 7. pasākumā.

 

Lai nodrošinātu, ka MK noteikumu Nr.942 1. pielikuma 7. punkta pasākumam novembra un decembra mēnešos var ievadīt 10 h nedēļā, SOPA sistēmā tiks atslēgta kontrole par maksimāli norādāmajām stundām.

Par līgumsaistību izpildi apliecinošo dokumentu iesniegšanu

Arī ārkārtējās situācijas laikā asistentam vienu reizi mēnesī sociālajā dienestā ir jāiesniedz pakalpojuma uzskaites lapa par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu. Ir jāņem vērā, ka atalgojuma nodrošināšana asistentam ārkārtējās situācijas periodā ir aizvietojošs risinājums esošajā pakalpojumā, kur asistentam tiek kompensēti negūtie ienākumi par darbu, kuru, neiestājoties ārkārtējai situācijai, asistents būtu veicis. Tāpat ir jāņem vērā, ka būs asistenta pakalpojuma saņēmēji, kuri turpinās izmantot asistenta pakalpojumu atbilstoši piešķirtajiem pasākumiem un asistenti varēs iesniegt līgumā noteiktos apliecinājumus. Līdz ar to, lai veiktu samaksu uzņēmuma līguma ietvaros par sniegto pakalpojumu, tomēr izmaksu attaisnojošam dokumentam ir jābūt.

Sociālais dienests izvērtē un lemj patstāvīgi par pieņemšanas – nodošanas akta kā atsevišķa dokumenta saņemšanas nepieciešamību no asistenta.

Par asistenta pakalpojuma uzskaites lapas u.c. līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteikto dokumentu (ja sociālais dienests to iesniegšanu uzskata par nepieciešamu) iesniegšanas veidu alternatīvām sociālais dienests lemj patstāvīgi.

Atbilstoši situācijai katrā pašvaldībā ir vairāki veidi, kā saņemt nepieciešamo informāciju no personu ar invaliditāti asistentiem, piemēram:

a)      izmantojot pasta pakalpojumus (stundu izlietojumu var rakstīt ar roku, brīvā formā vai pirms tam nodrošinot atskaišu dokumentu (elektronisku vai papīra formā) pieejamību);

b)      asistents atstāj sociālajā dienestā dokumentu kastītē vienpusēji parakstītus dokumentus, ko sociālais dienests tālāk nepieciešamības gadījumā koriģē atbilstoši vidējam stundu skaitam;

c)      izveidot paraugformu, kas pieejama word formātā un aizpildāma datorā. Šo formu var nosūtīt un saskaņot pa e-pastu, saraksti un/vai sarakstes pielikumus pievieno personas lietai vai lieto kā pamatojošo dokumentu grāmatvedībai uz apmaksu;

d)      izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv iespējas personai iesniegt e-iesniegumu.

 

Ārkārtējās situācijas periodā asistenta pakalpojuma sniedzējs, izņemot, ja persona ar invaliditāti iepriekšējos trijos mēnešos asistenta pakalpojumu nav izmantojusi, pakalpojuma uzskaites lapā reāli sniegtās un apliecināmās stundas norāda atbilstoši līdzšinējiem nosacījumiem, proti, attiecīgajam mērķim piešķirtās un izmantotās stundas norāda atbilstošajās dienās, kad faktiski pakalpojums izmantots. Savukārt asistenta pakalpojuma stundas, kuras nav iespējams apliecināt, norāda pie MK noteikumu Nr. 942 1. pielikuma 7. punktā minētā pasākuma. Ja kopējais mēnesī atskaitē norādītais stundu skaits pārsniedz personas iepriekšējos trīs mēnešos izmantoto vidējo stundu skaitu, tad sociālais dienests asistentu iesniegtajos pārskatos koriģē norādīto stundu skaitu tā, lai nostrādāto stundu kopējais skaits mēnesī nepārsniedz iepriekšējos trīs mēnešu vidējo stundu skaitu, un veic dienesta atzīmi, ka ārkārtējās situācijas laikā tiek piemērota MK noteikumu Nr. 942 11.1 punkta norma un norāda attiecīgajā mēnesī apmaksājamo stundu skaitu: Dienesta atzīme: Stundu skaits labots atbilstoši MK noteikumu Nr. 942 11.1 punktam (ārkārtējā situācija). Apmaksājamas kopā 40 h/mēn. (darbinieka paraksts).

Par personai aprēķināto vidējo stundu skaitu mēnesī aicinām informēt asistentus pirms atskaišu par asistenta pakalpojuma sniegšanu iesniegšanas/pieņemšanas, lai asistentiem būtu iespējams korekti aizpildīt asistenta pakalpojuma uzskaites lapu un sociālajiem dienestiem nav jāveic korekcijas minētajā uzskaites lapā, stundu pārsniegšanas gadījumos.

Par ārkārtējās situācijas laikā faktiski apmaksājamo stundu skaitu sociālais dienests asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju  informē telefoniski vai e-pastā savlaicīgi (tiklīdz tas ir iespējams).

Par transporta izdevumu apmaksu

Transporta izdevumus asistenta pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros ārkārtējās situācijas laikā var apmaksāt tikai noteikumu Nr. 942 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minēto pasākumu īstenošanai, ja asistents var apliecināt asistenta pakalpojuma sniegšanu un transporta izmantošanu. Ja pakalpojums izmantots sociālās iekļaušanas pasākumiem vai brīvajam laikam (7. pasākums), transporta izdevumi netiek apmaksāti. 

2020. gada 17. novembris

Pēdējās izmaiņas veiktas: 17.11.2020 11:34