Par izmaiņām nekustāmā īpašuma nodokļa piemērošanā Daugavpils pilsētā 2019.gadā.

  

Sākot ar 2019. gada 1.janvāri, stāsies spēkā Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija saistošie noteikumi Nr.18 “Par NĪN piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā”.

Tādējādi, atbilstoši Saistošajiem noteikumiem no 2019.g 1.janvāra:

1)    nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% tiks piemērota dzīvokļiem, individuālajām dzīvojamajām mājām, kā arī dārza mājām (vasarnīcām) ar kopējo platību virs 100 , ja šajā objektā  uz taksācijas gada 1.janvāra plkst.0.00 dzīvesvieta nebūs deklarēta neviena persona;

2)    likme 1,5% tiks piemērota arī jaunbūvēm, kurām beidzies būvatļaujas derīguma termiņš; lai nemaksātu paaugstināto nodokli, būs jāpagarina būvatļauja, vai jānodod objekts ekspluatācijā.

3)    2018.g. gada 30.oktobrī ar Domes lēmumu tika pieņemti saistošo noteikumu grozījumi, saskaņā ar kuriem tika paredzēts samazināt nodokļa slogu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem par dārza mājām (vasarnīcām). Līdz ar to, dārza mājām (vasarnīcām) ar kopējo platību virs 60 m² līdz 100 m², kurās taksācijas gada 1.janvāra plkst.0.00 dzīvesvieta nebūs deklarēta nevienai personai tiks piemērotas diferencētas nodokļa likmes atkarībā no objekta kadastrālās vērtības un tā platības, nevis, kā tika paredzēts no sākuma 1,5 procenti.

  • dārza mājām (vasarnīcām) ar kopējo platību, kas pārsniedz 60 m², bet nepārsniedz 80 m² tiks piemērotas šādas likmes:

-         0,4 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro;

-         0,6 % no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro;

-         0,8 % no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 106 715 euro;

  • dārza mājām (vasarnīcām) ar kopējo platību, kas pārsniedz 80 m², bet nepārsniedz 100 m² tiks piemērotas šādas likmes:

-         0,6 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro;

-         0,8 % no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro;

-         1 % no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 106 715 euro;

  • dārza mājām (vasarnīcām) ar kopējo platību  līdz 60 m² tiek piemērotas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās likmes.

4)  Uz šo brīdi nekustamā īpašuma nodokļa likme 3% tiek piemērota  vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm no objekta kadastrālās vērtības (nodokļa aprēķins tiek veikts, piemērojot objekta lielāko kadastrālo vērtību būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības). Minētā norma Daugavpils pilsētas pašvaldībā spēkā esoša jau kopš 2014.gada (atbilstoši Domes 2013.gada 26.septembra saistošajiem  noteikumiem Nr.22).

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek paplašinātas objektu kategorijas, kurām tiks piemērota  paaugstināta nodokļa likme 3 % apmērā – tas ir zemes vienības vai zemes vienības daļas, kas netiek uzturētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai; t.i. par nesakoptiem zemesgabaliem (piemēram ja savlaicīgi nav nopļauta zāle, vai zemes vienība piegružota ar atkritumiem).

Saistošo noteikumu pieņemšanas mērķis ir sakārtot pilsētas vidi un motivēt Daugavpils iedzīvotājus deklarēties faktiskajā dzīvesvietā. Jo ļoti bieži fiziskas personas, strādājot un dzīvojot Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ir deklarējušas savu dzīvesvietu citās pašvaldībās.

Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzēti atvieglojumi sekojošiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem:

  • Ø trūcīgām personām - 90% no aprēķinātas nodokļa summas par mājokli, dzīvojamām palīgēkām, garāžām un minētājām ēkām piekritīgo zemi par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas statusam;
  • Ø maznodrošinātām personām - 70% no aprēķinātas nodokļa summas par mājokli, dzīvojamām palīgēkām, garāžām un minētājām ēkām piekritīgo zemi par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam (atvieglojuma lielums noteikts Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 15.maija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”);
  • Ø politiski represētām personām – 50% no aprēķinātas nodokļa summas par mājokli, dzīvojamām palīgēkām, garāžām un minētājām ēkām piekritīgo zemi, kas ir personas īpašumā vai valdījumā;
  • Ø 50% no aprēķinātas nodokļa summas par mājokli un tam piekritīgo zemi -  personām, kurām pašām vai tās laulātajam, ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem  (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

Atvieglojumus trūcīgām, maznodrošinātām personām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī politiski represētām (ja ir iesniegts iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu) pašvaldība piešķir automātiski. Politiski represētām personām, kurām atvieglojums nav piešķirts, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai ir jāvēršas ar iesniegumu Daugavpils pilsētas domē. Pēc iesnieguma izvērtēšanas attiecīgais Domes departaments veiks likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētās darbības atvieglojuma piemērošanai un sagatavos precizētu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai rakstiski informēs par atteikumu piemērot atvieglojumus.

Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir pieņemti 2008.gada 15.maijā saistošie noteikumi Nr.25 “Par NĪN atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī” (turpmāk – Noteikumi), kas nosaka kārtību, kādā piešķir NĪN atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu un kurām par iepriekšējiem taksācijas periodiem nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu

Saistošos noteikumus Nr.25 var apskatīt Latvijas Republikas tiesību aktu publicēšanas portālā http://likumi.lv/doc.php?id=177390

Pēdējās izmaiņas veiktas: 07.01.2019 14:14