Par iztikas līdzekļu deklarācijām

      

1.   Trūcīgas/maznodrošinātās  ģimenes (personas) statusa saņemšanai  jāiesniedz pašvaldības Sociālajā  dienesta  attiecīgs  IESNIEGUMS  . Parakstot šo iesniegumu, pilngadīgie ģimenes locekļi pilnvaro vienu savu pārstāvi (līdziesniedzēju), kurš veiks nepieciešamās darbības statusa  noformēšanai.
 2.   Pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar iesniedzēju elektroniski sagatavo IZTIKAS LĪDZEKĻU DEKLARĀCIJU , izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus. Iztikas līdzekļu deklarācijā jānorāda katra ģimenes locekļa ienākumi. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus un saņemtos maksājumus:

 • ienākumus no darba un saimnieciskās darbības un citus ienākumus un saņemtos maksājumus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem
 • neregulāra rakstura ienākumus (tai skaitā ienākumus no sava īpašuma atsavināšanas) un citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu

3.   Ja nepieciešamās informācijas nav datu bāzēs, iesniedzējs iesniedz papildus dokumentus.   Deklarācijas aizpildīšanai nepieciešami šādi papildus dokumenti:

 • pase vai identifikācijas karte (uzrādīt );
 • dzimšanas apliecība (jāuzrāda, ja bērns piedzimis ārpus Latvijas);
 • izziņa no darba devēja par ienākumiem no algota darba par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem;
 • izziņa no darba devēja, ja persona  atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā ;
 • pārskats no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma / pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem;
 • dokuments par uzturlīdzekļu apmēru, ja nav piešķirti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ;
 • izziņa no mācību iestādes par stipendiju un/vai mācību maksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem ;
 • atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts trim pilniem kalendāra mēnešiem;
 • Izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības vai profesionālās darbības (30.03.2010. MK Nr. 299 pielikums Nr. 4);
 • kvītis/rēķins par pēdējo mēnesi īres un pārējo komunālo (elektrība, gāze, ūdens, apkure, apsaimniekošana) pakalpojumu maksājumiem;

4.   Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu. Pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālists apliecina deklarācijas pieņemšanu.

Sociālais dienests nevar ierobežot klientu tiesības iesniegt iesniegumus un iztikas līdzekļu deklarācijas elektroniski, bet klientiem jābūt gataviem tām, ka, iespējams, būs nepieciešams atnākt Sociālajā dienestā klātienē, iesniegto dokumentu precizēšanai un saskaņošanai. 

Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēšā ielā 39  klientus pieņem  pēc šāda grafika :  

Pirmdiena       8.00 -12.00, 13.00 -17.30
Otrdiena         8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Trešdiena        8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Ceturtdiena     8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Piektdiena      8.00 -12.00  (pēc  iepriekšējā  pieraksta  pie konsultanta  klātienē vai pa tālr. 654-49907 vai 
                      654-49908
)

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību un e-pakalpojumu speciālists Marina Gorkina.

 

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 04.09.2018 10:58