E-pakalpojumi

Ieskaties, noderīgi materiāli!

Infolapa «Digitālā bibliotēka» http://ej.uz/digitalabiblioteka

A-Z VALSTS IESTĀŽU E-PAKALPOJUMI

Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa

Pakalpojums nodrošina iespēju skatīt informāciju par personai, personas nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un veikt to apmaksu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Apliecinājums koku ciršanai

Koku ciršanai mežā ir nepieciešams apliecinājums. Meža likumā ir noteikti gadījumi, kad koku ciršanai mežā apliecinājums nav vajadzīgs. Apliecinājumu izsniedz meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vai tā pilnvarotai personai. Apliecinājuma derīguma termiņš sanitārajai cirtei - divi kalendārie gadi no izsniegšanas gada, pārējām cirtēm - trīs kalendārie gadi no izsniegšanas gada. Atsevišķos gadījumos, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, nosaka īsāku apliecinājuma derīguma termiņu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana 

Valsts darba inspekcija saņem no ārstniecības iestādēm informāciju par notikušajiem nelaimes gadījumiem darbā, kā rezultātā tiek iegūti dati par slēptajiem nelaimes gadījumiem darbā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana 

Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam elektroniski pieprasīt atkārtotu dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana

Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja pieprasīt laulības apliecību vai izziņu par laulības fakta reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Pakalpojuma ietvaros saņemtā pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam elektroniski pieprasīt atkārtotu miršanas apliecību vai izziņu par miršanas reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Atskaišu un valsts statistikas pārskatu iesniegšana

E-Pakalpojums ļauj sociālo pakalpojumu sniedzējiem iesniegt valsts statistikas pārskatus. Pakalpojums vienkāršo Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 338 „Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā” noteikto valsts statistikas pārskatu iesniegšanu un apkopošanu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā

VDI klienta iesniegums ar mērķi saņemt no VDI atzinumu par būtisku nodarbinātā drošības un veselības apdraudējumu darbā, lai vienpusēji izbeigtu darba tiesiskās attiecības

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Augu izcelsmes dzīvnieku barības robežkontrole

E-pakalpojuma ietvaros persona iesniedz PVD iepriekšējo paziņojumu robežkontrolei par gaidāmo kravu, ievedot augu izcelsmes dzīvnieku barību

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Bāriņtiesas lēmuma noraksta pieprasīšana

Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāta iespēja elektroniski iesniegt pieprasījumu Ventspils un Rīgas pilsētas pašvaldībai par bāriņtiesas lēmuma noraksta saņemšanu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Darba devēja paziņojums Valsts darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem

Darba devēju atbildes vēstules par novērstajiem pārkāpumiem, kas tika norādīti VDI amatpersonu izdotajos administratīvajos aktos (rīkojumos).

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

Ja NG izmeklē darba devēja izveidota izmeklēšanas komisija, darba aizsardzības speciālists vai darba devēja norīkota persona, tad darba devējs visus akta eksemplārus ar pievienotajiem materiāliem septiņu darbdienu laikā pēc akta sastādīšanas iesniedz inspekcijā vai nosūta inspekcijai nelaimes gadījuma reģistrēšanai, izņemot gadījumu, kad konstatēts inficēšanās risks un NG, kad cietušajam darbspēju zaudējums ir uz laiku no 1-3 diennaktīm (MK not. Nr.950 42.p.). Darba devējs var neiesniegt aktu papīra formā, ja aktu un tā pielikumus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un iesniedz elektroniski. (MK not. Nr.950 43.p.)

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Darba vietas higiēniskais raksturojums

Pieprasījumu par DVHR Valsts darba inspekcija saņem no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas arodslimībās (turpmāk – Arodslimību centrs) vai arī no cita arodslimību ārsta ( kas ir ļoti reti). Pieprasījums ir MK noteikumu Nr. 908 2.pielikums. ( skat. pielikumā). Pieprasījums Valsts darba inspekcijai tiek sniegts ar mērķi saņemt no VDI DVHR un uz tā pamata izlemt par arodslimības apstiprināšanu konkrētajai personai.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā

Pakalpojums nodrošina iespēju pārbaudīt, vai Latvijas Republikas personu un tiesības apliecinošais dokuments nav reģistrēts Nederīgo dokumentu reģistrā.

Skatīt instrukciju Uzsākt e-pakalpojumu

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

E-iesniegums iestādei

Pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu nosūtīšanu iestādēm. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās

Šī e-pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta elektroniska vienotā pieteikšanās pamatstudiju programmām 11 Latvijas augstskolās un apmaksas veikšana par pieteikumu konkursā. Pēc pieteikuma apstiprināšanas klātienē ir iespēja veikt studiju programmu prioritāšu maiņu, sekot līdzi konkursa provizoriskajiem rezultātiem un iepazīties ar gala rezultātiem.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Fitosanitārā robežkontrole

E-pakalpojuma ietvaros persona iesniedz PVD iepriekšējo paziņojumu robežkontrolei par gaidāmo kravu ievedot fitosanitārajai robežkontrolei pakļauto kravu

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Ģimenes ārsta pacienta nosūtījums uz VDEĀVK

Šis pakalpojums dod iespēju ģimenes ārstiem, kas reģistrēti Nacionālā veselības dienesta uzturētajā ģimenes ārstu reģistrā, iesniegt sava pacienta nosūtījumu invaliditātes ekspertīzes veikšanai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK).

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude

E-pakalpojums nodrošina fiziskai personai normatīvajos aktos paredzēto datu izgūšanu no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošā „Licenču, atļauju un sertifikātu reģistra” un „Ieroču reģistra”, kā arī veikt gāzes ieroča reģistrāciju un pārreģistrāciju.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Iesnieguma iesniegšana pašvaldībā

Pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu iesniegšanu Ķekavas pašvaldībā un to tālāku apstrādi sistēmā NAMEJS.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Pakalpojums nodrošina iespēju aizpildīt iesniegumu ar mērķi saņemt Valsts darba inspekcijas konsultāciju vai panākt Valsts darba inspekcijas rīcību darba tiesību vai darba aizsardzības jautājumos.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai

E-pakalpojums nodrošina iespēju personām, kurām ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas tiešsaistē iesniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK) iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

Pakalpojums nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu gribu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Iesniegums Valsts robežsardzei

E-pakalpojums nodrošina iesniegumu iesniegšanu Valsts robežsardzē, Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē, Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs vai Valsts robežsardzes koledžā. Tajā skaitā attēlo lietotāja iesniegumu sarakstu. Piedāvā ievadīt/attēlot/labot iesnieguma datus. Iesniegt iesniegumu, dzēst iesniegumu, izdrukāt iesniegumu. Saņemt atbildi uz iesniegumu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu

Šis pakalpojums dod iespēju personām, kuras tiek nosūtītas uz invaliditātes vai prognozējamās invaliditātes ekspertīzi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), iesniegt iesniegumu VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Iesniegums Veselības inspekcijai

E-pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai elektronisku iesniegumu vai atsauksmi. Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām pieprasīt ārstniecības personas/ārstniecības atbalsta personas identifikatoru. Ārstniecības iestādēm iesniegt apliecinājumu par vides pieejamību.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

E-pakalpojums nodrošina iespēju sociāli apdrošinātai personai iegūt informāciju par 1. līmeņa pensijas kapitālu un tā indeksāciju, sākot no 1996.gada. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācija par ieturējumiem no izmaksātās pensijas/pabalsta/atlīdzības

E-pakalpojums nodrošina iespēju iegūt informāciju par ieturējumiem, ko VSAA veikusi kā ienākumu (pensijas, pabalsta, atlīdzības) izmaksātāja, sākot no 2011.gada 1.jūnija, izpildot tiesas spriedumus vai citu iestāžu izpildrīkojumus par parādu piedziņu, administratīvo sodu nomaksu u.c., vai atgūstot VSAA pārmaksas. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību

E-pakalpojums nodrošina iespēju katrai personai, kurai kopš 2008.gada bijis piešķirts kāds no VSAA pakalpojumiem (pabalsts, pensija, atlīdzība), saņemt informāciju par summām, kas nosūtītas ieskaitīšanai kontā vai piegādei dzīvesvietā. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzību un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)

E-pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura kopš 2009.gada saņēmusi kādu no VSAA piešķirtajiem pakalpojumiem, iegūt ienākumu deklarēšanai nepieciešamo informāciju par VSAA izmaksātajiem ienākumiem un VSAA ieturēto ienākuma nodokli. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācija par pakalpojuma pieprasījuma virzību

Pakalpojums iedzīvotājam nodrošina iespēju pārskatīt pēdējos 20 Ķekavas pašvaldībā iesniegtos e-pakalpojumus un to izpildes statusus.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru

E-pakalpojums nodrošina iespēju katrai personai, kurai kopš 2008. gada ir bijis piešķirts kāds no VSAA pakalpojumiem (pensija, pabalsts, atlīdzība), iegūt informāciju par piešķirto pakalpojumu, tā apmēru un datumu, no kura tas piešķirts. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

E-pakalpojums rada iespēju katrai personai, kurai vēl nav piešķirta vecuma pensija, pašai iegūt informāciju par provizorisko vecuma pensijas apmēru datumā, kurā ir plānots doties vecuma pensijā (nepiemērojot likumā „Par valsts pensijām” noteiktos atvieglojumus un garantētos minimālos apmērus). Pensijas prognoze aprēķināta, izmantojot: 1) VSAA rīcībā esošo informāciju par katras personas darba un tam pielīdzinātajiem periodiem līdz 1996.gadam, ko persona pati iesniegusi VSAA; 2) informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām no 1996.gada, nemot vērā tās iemaksas, par kurām VSAA saņemta informācija līdz aprēķina veikšanas brīdim. Prognozē netiek iekļauts 2.pensiju līmeņa pensijas kapitāls. Turpinot strādāt, iemaksas katru mēnesi papildināsies, bez tam pensijas kapitāls katru gadu tiks indeksēts atbilstoši darba algas izmaiņām valstī, līdz ar to prognozētās pensijas apmērs mainīsies. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

E-pakalpojums nodrošina iespēju sociāli apdrošinātai personai, kura bijusi nodarbināta pirms 1996.gada, iegūt informāciju par datiem, kas ir VSAA rīcībā par viņas darba stāžu. Informācija satur arī ziņas par periodiem, kas pielīdzināti darba stāžam (izņemot tos, kuros personai pašai bija jāveic sociālā nodokļa maksājumi). Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

E-pakalpojums nodrošina iespēju katrai sociāli apdrošinātai personai iegūt informāciju par savām sociālās apdrošināšanas iemaksām, apdrošināšanas periodiem un iemaksu veicējiem (darba devēji vai valsts budžeta maksājumi), sākot no 1996.gada. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu

Pakalpojuma ietvaros lietotājs saņem informāciju par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām, kurās lietotājs reģistrēts kā iesniedzējs.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācija par uzturlīdzekļu parādu

Pakalpojuma ietvaros lietotājs saņem informāciju par visām Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā reģistrētajām uzturlīdzekļu lietām, kurās lietotājs reģistrēts kā parādnieks.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli

E-pakalpojums nodrošina iespēju valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem iegūt informāciju par dalības uzsākšanu valsts fondēto pensiju shēmā, līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu izmaiņu vēsturi. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu 

E-pakalpojums nodrošina iespēju valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem iegūt informāciju par līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna nomaiņu. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

E-pakalpojums nodrošina iespēju katrai personai, kura ir saņēmusi VSAA izmaksāto pensiju vai slimības pabalstu, iegūt informāciju par VSAA ieturēto un budžetā ieskaitīto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta. Informācija par ieturēto nodokli no pensijas pieejama, sākot no 2010.gada, par ieturēto nodokli no slimības pabalsta - sākot no 2011.gada. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamajiem pārkāpumiem Valsts darba inspekcijas kompetences jomā

Citu Valsts iestāžu informatīvi iesniegumi par iespējamiem pārkāpumiem VDI kompetences (darba tiesību un aizsardzības jomā). Respektīvi, ja citas valsts iestādes ir saņēmušas informāciju vai pārbaudes laikā konstatējušas kādus iespējamus pārkāpumus VDI kompetences jomā, tad šī iestāde var informēt VDI par to.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informācijas sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam

E-pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām informēt Veselības inspekciju par pakalpojumu sniedzēju (Veselības inspekcijas uzraudzības objektu, t.sk. skolu, bērnudārzu, solāriju, aptieku u.c.) vispārīgām izmaiņām, piemēram, iestādes nosaukumā, kontaktinformācijā un tml. Tāpat ir paredzēta iespēja informēt par jaunu pakalpojuma sniedzēju, kas nav Veselības inspekcijas uzraudzības objektu sarakstā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Informatīva izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu

Izziņa izgūta no Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) esošās informācijas (pašlaik tikai par Durbes novadu).

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

Pakalpojums pasūtītājam (iepirkumu komisijai vai juridiskajai personai) nodrošina iespēju saņemt informāciju par kandidāta vai pretendenta darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida līguma noslēgšanas (Publisko iepirkumu likuma 39.pantā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.pantā noteiktās izziņas).

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā 

Izziņu par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā cietušajam nodarbinātajam vai citai personai, kura ir pakļauta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām (turpmāk tekstā – izziņa) VDI, saņem no medicīnas iestādes, kurā cietušais griezies vai ir ievietots . Vairumā gadījumu šo izziņu pieprasa darba devējs, retos gadījumos to pieprasa nodarbinātais vai VDI.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Izziņas par uztura iztikas minimumu pieprasīšana

Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāta iespēja elektroniski iesniegt pieprasījumu Ventspils pašvaldībai par izziņas par uztura minimumu izsniegšanu. saņemšanu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību

Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāts elektroniski iesniegt pieprasījumu izziņas par fiziskas personas sodāmību saņemšanai.

Skatīt instrukciju Uzsākt e-pakalpojumu

Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem 

Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāts elektroniski iesniegt pieprasījumu izziņas par juridiskai personai piespriestajiem administratīvajiem sodiem un piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem saņemšanai.

Skatīt instrukciju Uzsākt e-pakalpojumu

zziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāts elektroniski iesniegt pieprasījumu izziņas par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem saņemšanai.

Skatīt instrukciju Uzsākt e-pakalpojumu

Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem 

E-pakalpojuma ietvaros persona saņem Uzņēmumu reģistrā esošo informāciju par juridisko personu, fiziskās personas maksātnespējas procesiem, maksātnespējas administratoru, laulāto mantisko attiecību līgumu, komercķīlas līgumu, publiskās un privātās partnerības līgumu

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Koku ciršanas atļaujas pieprasīšana 

Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskai vai juridiskai personai (zemes gabala īpašniekam vai tā pilnvarotai personai) veikt pieprasījumu Ventspils pilsētas pašvaldībai par koku izciršanas atļauju saņemšanu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Manā īpašumā deklarētās personas

Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskajām personām iegūt informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem, to sastāvu, kadastra numuriem, adresēm un iedzīvotājiem, kuriem ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā (deklarēta vai pēc iestādes iniciatīvas reģistrēta dzīvesvieta) šo īpašumu adresēs.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Mani dati Biometrijas datu apstrādes sistēmā

Pakalpojums nodrošina iegūt un pārbaudīt informāciju par lietotāja datiem, kas tiek uzturēti Biometrijas datu apstrādes sistēmā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Pakalpojums nodrošina iespēju personai uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Mani dati Kadastrā

Pakalpojums nodrošina iespēju lietotājam saņemt no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas aktuālos kadastra teksta datus par savu nekustamo īpašumu un būvi, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantā paredzētajai kārtībai.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Mani dati pašvaldībā 

Šī pakalpojuma ietvaros Rīgas un Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz informāciju, kas elektroniski uzkrāta tās lietošanā esošajās informācijas sistēmās. Gadījumā, ja pašvaldība izmanto valsts nozīmes reģistru informāciju, pašvaldība norāda informācijas sinhronizācijas datumu ar konkrēto valsts nozīmes reģistru.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Mani dati VDEĀVK

Šis e-pakalpojums paredzēts personām, kurām ir spēkā esoši invaliditātes ekspertīzes lēmumi, atzinumi vai ieteikumi vai kuras ir iesniegušas iesniegumu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK) invaliditātes ekspertīzes veikšanai, vai iesniegumu invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai, par sevi VDEĀVK Invaliditātes informatīvajā sistēmā uzkrātās informācijas noskaidrošanai. VDEĀVK Invaliditātes informatīvajā sistēmā ir uzkrāti dati par personu invaliditātes statusu sākot ar 1998.gadu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var apskatīt informāciju par savā īpašumā reģistrētajiem vai turējumā esošajiem mājas (istabas) dzīvniekiem

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Muitas maksājumu izpildes statusa pārbaude

Muitas administrēto maksājumu apmaksas informācijas pārbaude importa deklarācijām, pasta pavadzīmēm un fizisko personu mutiski deklarēto preču kvītīm.

Skatīt instrukciju Uzsākt e-pakalpojumu

Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā

Muitas administrēto maksājumu apmaksa importa deklarācijām, pasta pavadzīmēm un fizisko personu mutiski deklarēto preču kvītīm.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē

Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāta iespēja apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Parakstu vākšana par tautas nobalsošanas iniciatīvu

Pakalpojums nodrošina iespēju tiešsaistē piedalīties parakstu vākšanā par tautas nobalsošanas iniciatīvu, kas tiek organizēta saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu". E-pakalpojuma izpildes laikā ir nepieciešams parakstīt parakstu vākšanas veidlapu ar drošu elektronisko parakstu (izmantojot eParaksta vai eID viedkarti).

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

Pakalpojums nodrošina iespēju lietotājam pārbaudīt Iedzīvotāju reģistrā iekļautajos datos to, vai personai ar lietotāja norādīto personas kodu ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā lietotāja norādītajā adresē.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

Pakalpojums nodrošina iespēju lietotājam pārbaudīt Iedzīvotāju reģistrā iekļautajos datos to, vai persona ar lietotāja norādīto personas kodu ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un, ja ir iekļauta, vai persona pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām nav mirusi.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Pārtikas robežkontrole, ievedot preces Eiropas Savienībā no trešajām valstīm

E-pakalpojuma ietvaros persona iesniedz PVD iepriekšējo paziņojumu robežkontrolei par gaidāmo kravu, ievedot preces Eiropas Savienībā no trešajām valstīm.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Pārtikas uzņēmuma reģistrācija vai atzīšana, bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūciju atzīšana

E-pakalpojuma ietvaros persona reģistrē pārtikas veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto objektu PVD uzraudzības objektu reģistrā. Atkarībā no pieteiktā objekta veida tiek veikta objekta reģistrācija vai atzīšana.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Pašvaldības apstiprināta izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu

Šis pakalpojums lietotājam nodrošina iespēju saņemt pašvaldības apstiprinātu izziņu par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Pašvaldības domes lēmuma noraksta pieprasīšana 

Šī pakalpojuma ietvaros ir iespēja iesniegt pieprasījumu Rīgas un Ventspils pilsētas pašvaldībai par pašvaldības domes lēmuma noraksta izsniegšanu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

Pakalpojums VDI-EP7 ir paredzēts elektroniska lēmuma par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu vai par kriminālprocesa izbeigšanu sūtīšanai, ja VDI ir nosūtīji informāciju policijai vai prokuratūrai ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 146. vai 280. panta.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Pakalpojums nodrošina iespēju elektroniski paziņot par nelaimes gadījumu darbā. Pakalpojuma ietvaros tiek norādīta cietušā identitāte, darba vieta, amats, adrese, kur nelaimes gadījums noticis, un laiks, kad nelaimes gadījums noticis.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi.

E-pakalpojums nodrošina iespēju uzraudzības objekta pārstāvjiem sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai informāciju par kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi – konstatēto neatbilstību un uzdoto veicamo pasākumu izpildi, kā arī lūgt pagarināt termiņu tā veikšanai.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomā

E-pakalpojums nodrošina iespēju ar farmāciju saistītām juridiskām personām elektroniski sagatavot un iesniegt paziņojumu par nepārtrauktas darbības tālruņa numuru un kontaktpersonām, kuras atbild par zāļu atsaukšanu, ziņojumu par zāļu atsaukšanu un informāciju par zāļu reklāmas semināru.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana

E-pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām sagatavot un iesniegt Valsts robežsardzei elektronisku pieteikumu speciālās caurlaides vai reģistrācijas izziņas saņemšanai.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Pieteikšanās bērnudārzam

Pakalpojums nodrošina Ķekavas pašvaldības iedzīvotāju bērnu pieteikšanu bērnudārzam un pieteikuma tālāku apstrādi sistēmā NAMEJS.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai

Pieteikšanās personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai personas izvēlētā vietā un laikā, un valsts nodevas apmaksa par personu apliecinošu dokumentu saņemšanu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Pieteikšanās pie pašvaldības amatpersonas

Pakalpojums nodrošina iedzīvotāju pieteikšanos pie Ķekavas pašvaldības amatpersonas vai speciālista un pieteikuma tālāku apstrādi sistēmā NAMEJS.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Pieteikšanās skolai

Pakalpojums nodrošina Ķekavas pašvaldības iedzīvotāju bērnu pieteikšanu skolai un pieteikumu tālāku apstrādi sistēmā NAMEJS.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai

Pakalpojums dod iespēju personām (iesniedzējiem) iesniegt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai

E-pakalpojums nodrošina iespēju juridiskām un fiziskām personām elektroniski sagatavot un iesniegt pieteikumu Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Pilnvaras pārbaude Atsaukto pilnvarojumu reģistrā

E-pakalpojuma ietvaros persona var pārbaudīt, vai pilnvara nav reģistrēta Atsaukto pilnvarojumu reģistrā.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros 

E-pakalpojuma ietvaros persona aizpilda un iesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu jauna subjekta vai juridiskā fakta reģistrācijai, izmaiņu, maksātnespējas procesu, likvidācijas vai juridiskā fakta izbeigšanas reģistrācijai, pievieno nepieciešamos dokumentus, kā arī saņem valsts notāra lēmumu (un citus dokumentus, ja tādi izsniedzami).

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas dzīvnieka īpašumtiesību nodošanu citai fiziskai personai un apstiprināt īpašumtiesību pārņemšanu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var reģistrēt mājas dzīvnieka (izņemot suņa, kas atzīts par bīstamu) nāvi vai eitanāziju.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrāciju.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var apskatīt informāciju par savā īpašumā reģistrētajiem mājdzīvniekiem un veikt dzīvnieku turēšanas adreses maiņu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija

E-pakalpojuma ietvaros persona tiešsaistē var veikt mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas tiesību nodošanu citai fiziskai personai, apstiprināt turēšanas tiesību pārņemšanu un veikt nodoto turēšanas tiesību anulēšanu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma

Šī pakalpojuma ietvaros juridiskai personai ir iespēja elektroniski pieprasīt un saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā statistiskos datus par reģistrētajiem dzimšanas un miršanas gadījumiem un noslēgtajām laulībām. Pakalpojuma mērķa grupa ir uzņēmumi, kuri nodarbojas ar komercdarbības attīstības plānošanu, statistisko datu apstrādi zinātniskiem, pētnieciskiem un citiem mērķiem (mārketings, apdrošināšana, socioloģisko pētījumu veicēji, u.c.)

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei

Šis e-pakalpojums paredzēts valsts un pašvaldību institūcijām, kurām ir spēkā esoši sadarbības ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (VDEĀVK) līgumi par personu invaliditātes statusa pārbaudes informācijas sniegšanu VDEĀVK sadarbības partnera institūcijas pārstāvjiem. E-pakalpojums nodrošina iespēju tiešsaistē iegūt informāciju par fizisku personu invaliditātes statusu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Valsts darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana 

Pakalpojums paredzēts elektroniska iesnieguma iesniegšanai VDI direktoram ar mērķi apstrīdēt darba inspektora vai citas VDI amatpersonas pieņemtu lēmumu, administratīvo aktu vai faktisko rīcību. (piemēram, lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, rīkojumu, aktu par nelaimes gadījumu darbā, lēmumu par objekta darbības apturēšanu, atbildi uz iesniegumu, inspektora veikto rīcību konkrētā situācijā utt.), kā arī Valsts darba inspekcijas direktora tāda lēmuma saņemšanai, kurā izvērtēta inspektora rīcība, neapmeklējot VDI direktoru klātienē. Pakalpojuma izpilde tiek regulēta ar Valsts darba inspekcijas likuma 13. pantu, Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu un 81.pana pirmo un otro daļu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Valsts darba inspekcijas atļauja bērna nodarbināšanai

VDI klienta - (Darba devēja) iesnieguma mērķis ir saņemt no VDI rakstveida atļauju bērnu-izpildītāju-nodarbināšanai kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos. Darba devējs atbilstoši atrašanās vietai iesniedz VDI rakstisku iesniegumu minētās atļaujas saņemšanai. Atļaujas tiek izsniegtas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.205 „Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas bērnu-izpildītāju nodarbināšanai kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos, kā arī atļaujā ietveramie ierobežojumi”.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Valsts darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

Pakalpojums nodrošina darba devējiem saņemt informāciju par izdotajiem administratīviem aktiem par konstatētajiem pārkāpumiem

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Valsts darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Iespēja elektroniski saņemt reģionālas VDI izmeklētā nelaimes gadījuma izmeklēšanas aktu. Akta veidlapa ir noteikta ar MK not..Nr.950 „Nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzskaites kārtība” – 1.pielikums. Saskaņā ar MK not. Nr.950 reģionālajai VDI jānosūta NG akts: – ja cietušajam veselības traucējumi nav smagi un NG izmeklējis darba devējs – VSAA; darba devējam, pie kura noticis NG; – ja cietušajam ir smagi veselības traucējumi vai iestājusies cietušā nāve un VDI izmeklē NG –VDI sūta aktu uz attiecīgo VSAA, cietušajam, darba devējam, kura nodarbinātais cietis NG, darba devējam, pie kura noticis NG, attiecīgajai policijas teritoriālajai iestādei (ja izmeklēšanas laikā iegūtas ziņas, kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu). VDI veic visu Latvijā notikušo nelaimes gadījumu reģistrēšanu un uzskaiti.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts

E-pakalpojums nodrošina iespēju valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem iegūt informāciju par valsts fondēto pensiju shēmā ieguldītām summām, konta stāvokli un darījumiem, kas veikti izvēlētajā laika periodā. Par 2013.gadu un iepriekšējiem gadiem visas summas konta izrakstā ir norādītas latos. Ieguldītā kopsumma un fondētās pensijas kapitāls 2013.gada 31.decembrī tika konvertēts uz euro pēc oficiālā pārejas kursa un matemātiskajiem pārrēķina principiem. Par 2014.gadu un turpmāk visas summas konta izrakstā tiek norādītas euro.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Veterinārās uzraudzības objekta reģistrācija un/vai atzīšana

E-pakalpojuma ietvaros persona reģistrē pārtikas veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto objektu PVD uzraudzības objektu reģistrā. Atkarībā no pieteiktā objekta veida tiek veikta objekta reģistrācija vai atzīšana.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Ziņojums par arodslimības gadījumu 

Ziņojumu par arodslimības gadījumu Valsts darba inspekcija saņem no Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra ārstu komisijas arodslimībās (turpmāk – Komisija). Ziņojumā tiek ietverta informācija par personu, kurai ir apstiprināta arodslimība, darba vides riska faktori, kas izraisījuši arodslimību, pamatdiagnoze un arodārstu ieteikumi. Ziņojums Valsts darba inspekcijai tiek sniegts ar mērķi apkopot statistiku par pirmreizēji apstiprinātajiem arodslimniekiem, kā arī, lai VDI darba devējam, pie kura strādā pirmreizēji apstiprinātais arodslimnieks, varētu paziņot par tiem darba vides riska faktoriem, kas izraisījuši konkrētā nodarbinātā arodslimību.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

Žogu būvniecības atļaujas pieprasīšana 

Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāts elektroniski iesniegt pieprasījumu Ventspils pašvaldībai par atļaujas žoga būvniecībai izsniegšanu.

Skatīt instrukciju Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu

 

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 31.03.2016 13:24