Iesniegumu veidlapas

  

E-IESNIEGUMS IESTĀDEI

Sociālās palīdzības nodaļa (SPN)

Lāčplēša iela 39, Daugavpils.

IZTIKAS LĪDZEKĻU DEKLARĀCIJA

Iesnieguma veids

Iesniegumu veidlapas

Nepieciešamie dokumenti

SPN iesnieguma veidlapa

 SPN bērna piedzimšanas atbalsta piešķiršanai

 SPN atlaižu kartēm  braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā 

 SPN atbalstam pirts izdevumu segšanai

 SPN  pabalsta GMI nodrošināšanai  piešķiršana

 SPN  pabalsta GMI nodrošināšanai pārrēķins un anulēšana

 SPN maznodrošinātas personas/ģimenes statusa piešķiršanai

               

 SPN trūcīgas personas/ģimenes statusa piešķiršanai

 SPN izvērtēšanai sakarā ar ienākumu un materiālā stāvokļa izmaiņām un trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes/personas statusa piešķiršanai

 SPN atbalsta piešķiršanai pēc  atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda izciešanas 

 SPN atbalsta piešķiršanai daudzbērnu ģimenēm siltumenerģijas / kurināmā /karstā ūdens piegādes apmaksai

 SPN atbalsta piešķiršanai daudzbērnu ģimenēm dzīvojamās mājas tehniskās/sanitārās uzturēšanas izdevumu segšanai

 SPN atbalsta piešķiršanai daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas izdevumu segšanai PII

 SPN braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanai sab. transportā daudzbērnu ģimenēm  

 SPN atbalsta piešķiršanai skolēnu formas tērpa iegādei

 SPN atbalsta piešķiršanai krīzes situācijā

 SPN atbalsta piešķiršanai personu apliecinošā dokumenta atjaunošanai

 SPN atbalsta dzīvojamās telpas remontam piešķiršanai

                    

 SPN dzīvokļa pabalstam aizbildniem

 SPN dzīvokļa pabalstam pilngadību sasniegušam bērnam bārenim

 SPN bērnu  ēdināšanai mācību gada laikā bērniem bāreņiem

 SPN bērnu ēdināšanai  vasaras periodā bērniem bāreņiem 

 SPN ikmēneša pabalstam bērniem bāreņiem 

 SPN pabalstam macību piederumu iegādei bērniem bāreņiem    

 SPN pabalstam mīksta inventāra iegādei bērniem bāreņiem 

 SPN pabalstam  ēdināšanas izdevumu segšanai PII bērniem bāreņiem

 SPN veselības aprūpes pabalstam bērniem bāreņiem

 SPN pabalstam patstāvīgas dzīves uzsākšanai bērniem bāreņiem

  SPN dzīvokļa pabalsta piešķiršanai

 

 SPN  dzīvokļa pabalstam ar dzīvojamās telpas lietošanas saistīto pakalpojumu apmaksai.

 SPN veselības aprūpes pabalsta piešķiršanai

SPN atbalstam veselības aprūpes izdevumu kompensācijai

 SPN  pirmsskolas izglītības iestādes apmaksas pabalstam   

 SPN  macību piederumu iegādes  pabalstam  

 SPN bērnu ēdināšanai mācību gada laikā 

  SPN bērnu ēdināšanai   vasaras periodā

 SPN bērnu ēdināšanai  vasaras nometnē

  SPN bērnu  pārtikas  iegādes izdevumu kompensācijai  (bērniem līdz 1 gadam)

  SPN pieaugušo ēdināšanai  

  SPN  atbalstam jubilejās

 SPN televīzijas  abonēšanas  maksas  izdevumu segšanai

 SPN atbalstam apbedīšanas pakalpojumu/ organizēšanas apmaksai

 SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA

Sociālo pakalpojumu sektors pilngadīgām personām 

 Vienības ielā  13.kab., tālr.654 40931

Iesnieguma veids

Iesniegumu veidlapas

Nepieciešamie dokumenti

 SPNPP sociālo pakalpojumu piešķiršana Sociālajā patversmē,  Šaurā ielā 23

 SPNPP sociālās rehabilitācijas pakalpojums Ģimenes atbalsta centrā/patversmē, Šaurā ielā 26

 SPNPP "sociālā" dzīvokļa statusa piešķiršana

 SPNPP "sociālā" dzīvokļa statusa pagarināšana 

 SPNPP "sociālā" dzīvokļa statusa atcelšana

 SPNPP islaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums Daugavpils pensionāru sociālās aprūpes teritoriālā centra īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļā 

 SPNPP atbalsts tuberkulozes slimniekiem 

                  

 SPNPP  autotransporta  pakalpojumi 

           

Sociālo pakalpojumu sektors veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti 

 Vienības ielā 8, 11.kab., tālr.654 40921

Iesnieguma veids

Iesniegumu veidlapas

Nepieciešamie dokumenti

 SPNVLPI asistenta pakalpojuma piešķiršana

 SPNVLPI asistenta pakalpojuma sniegšana

 SPNVLPI asistenta darba uzskaites lapa

 

 SPNVLPI ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšana

 SPNVLPI  īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļas pakalpojuma saņemšana

 SPNVLPI  valsts ilgstošā sociālā aprūpe  personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

SPNVLPI tehniskie palīglīdzekli bezatlīdzības lietošanā 

  SPNVLPI autotransporta pakalpojuma saņemšana

 SPNVLPI valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšana

 - sociālās rehabilitācijas pakalpojums

 - sociālās rehabilitācijas pakalpojums (politiski represētā persona)

 - sociālās rehabilitācijas pakalpojums (Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks)

 

Sociālā  pakalpojuma “Drošības poga” piešķiršanai 

Sociālā  pakalpojuma “Sociālais taksometrs  ” piešķiršanai

SPNVLPI atbalstam ergoterapeita slēdziena par personas individuālajām vajadzībām  izdevumu segšanai 

SPNVLPI atbalstam mājokļa pielāgošanas projekta sagatavošanas izdevumu segšanai  

SPNVLPI atbalstam vides pieejamības nodrošināšanai

 Sociālo pakalpojumusektors ģimenēm ar bērniem sektors

 Kr. Valdemāra 13, tālr.654 29473

Iesnieguma veids

Iesniegumu veidlapas

Nepieciešamie dokumenti

 SD psihologa pakalpojumu piešķiršana

 SD autotransporta pakalpojumu piešķiršana

 Pakalpojumu saņemšanai

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumam, kas paredzēts bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām

 Vienreizējām pabalstam,  ievietojot bērnu audžuģimenē
 Atskaite par piešķirto materiālo līdzekļu
(pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei) izlietojumu

 Atskaite par piešķirto materiālo līdzekļu (pabalsts mācību piederumu iegādei) izlietojumu

 Atskaite par piešķirto materiālo līdzekļu (pabalsts socializācijas un audzināšanas nolūkiem) izlietojumu

SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZEJI

Dienas centrs “Saskarsme”  (DCS)

 Liepājas ielā 4, tālr.654 76980

Iesnieguma veids

Iesniegumu veidlapas

Nepieciešamie dokumenti

 DCS sociālo pakalpojumu saņemšanai uz 1 gadu 

DCS sociālo pakalpojumu saņemšanai uz nenoteikto laiku 

DCS sociālo pakalpojumu saņemšanai uz 1 gadu ģimenēm ar bērniem

DCS telpu izmantošanai

 DCS pasākuma organizēšanai

 Dsc pakalpojumu saņemšanai aizbildnībā esošai personai 


Aprūpes mājās birojs (AMB)

Vienības ielā 8, 17.kab., tālr.654 23461, 

Iesnieguma veids

Iesniegumu veidlapas

Nepieciešamie dokumenti

 AMB mājās aprūpes pakalpojumu piešķiršanai

Ģimenes atbalsta centrs/patversme un Grupu dzīvokļi (GAC)

 Šaurā ielā 26, tālr.654 42502

Iesnieguma veids

Iesniegumu veidlapas

Nepieciešamie dokumenti

 

 GAC pakalpojumu piešķiršanai 

 

Sociālā patversme (SP) / Nakts patversme (NP)

 Šaurā ielā 23, tālr.654 42698

Iesnieguma veids

Iesniegumu veidlapas

Nepieciešamie dokumenti

 SP pakalpojumu saņemšanai                                                                          

SP pakalpojumu pagarināšanai  

 NP pakalpojumu saņemšanai  

 NP pakalpojumu pagarināšanai 

Sociālā māja (SM)

 Šaurā ielā 28, tālr.654 41032

Iesnieguma veids

Iesniegumu veidlapas

Nepieciešamie dokumenti

  SM pakalpojumu pagarināšanai 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem (DACPGRT)

 Arhitektu ielā 21, tālr.654 41244

Iesnieguma veids

Iesniegumu veidlapas

Nepieciešamie dokumenti

  DACPGRT  pakalpojumu saņemšanai  aizgādībā esošai personai uz nenoteikto laiku

 DACPGRT  pakalpojumu saņemšanai  aizgādībā esošai personai uz noteikto laiku

 DACPGRT  pakalpojumu saņemšanai  personai uz nenoteikto laiku

 DACPGRT  pakalpojumu saņemšanai personai uz noteikto laiku

 DACPGRT  pakalpojumu pārtraukšanai  aizgādībā esošai personai 

DACPGRT  pakalpojumu pārtraukšanai  personai 

DACPGRT transporta pakalpojumi klientiem

DACPGRT transporta pakalpojumi aizgādnim

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 15.05.2018 06:23