Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Sociālās palīdzības vadlīnijas

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"

Daugavpils pilsētas domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu"

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.47 Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.46 Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām    

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

   

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība) apmierināšanai.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Latvijā pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti tiek izmaksāti no pašvaldību budžeta, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 4.daļu Lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājam jāvēršas ar iesniegumu tās pašvaldības, kurā reģistrēta viņa dzīves vieta, sociālajā dienestā vai pie pašvaldības sociālā darba speciālista. Sociālā darba speciālists kopā ar palīdzības pieprasītāju izvērtēs personas vai ģimenes individuālās vajadzības un pieejamos resursus un vienosies par piemērotāko palīdzības veidu.

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

 

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO PALĪDZĪBU

Sociālās palīdzības nodaļa ievēro sekojošus normatīvos aktus:

LR likums "Par sociālo drošību";

LR likums "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums";

LR likums "Administratīvā procesa likums";

LR likums "Iesniegumu likums";

LR likums "Fizisko personu datu aizsardzības likums";

Daugavpils pilsētas domes  saistošie noteikumi Nr.21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi" 

Daugavpils pilsētas domes 25.10.2007. saistošie noteikumi Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Daugavpils pilsētas domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr.31 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos"

Pēdējās izmaiņas veiktas: 20.07.2018 08:40