Maksas pakalpojumi

LĒMUMS NR.636 PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “SOCIĀLAIS DIENESTS” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādis

 

 

Nr.p.k.

 

Pakalpojuma veidi

 

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

     PVN

    (euro)

  Cena ar         PVN
    (euro)

1.

Aprūpe mājās

1 stunda

4,17      

    0*

4,17

2.

Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. ēdināšana

1 diena

  15,84

 

      0*

 

15,84

3.

Uzturēšanās Krīzes centrā

1 diennakts

9,05       

     0*

9,05

4.

Uzturēšanās Nakts patversmē (1 gultas vieta), t.sk. ēdināšana

1 diennakts

4,80       

     0*

4,80

5.

Uzturēšanās Sociālajā patversmē (1 gultas vieta)

1 diennakts

2,26      

      0*

2,26

6.

Uzturēšanās Grupu dzīvokļos

1 diennakts

13,49     

     0*

13,49

7.

Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. ēdināšana

 1 diena

     16,10    

    0*

 16,10

* Pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” cenrādis maksas pakalpojumiem, kuriem tiek piemēroti atvieglojumi

 

Nr.p.k.

 

Pakalpojuma veidi

 

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

   PVN

   (euro)

Cena ar       PVN

(euro)

1.

Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem**

1 diena

1.00

 

1,00

2.

Veļas mašīnas izmantošana Sociālajā mājā Sociālās mājas klientiem

1 reize

0,15

0*      

0,15

3.

Dušas izmantošana Sociālajā mājā Sociālās mājas klientiem

1 reize

0,45

0*      

0,45

4.

Uzturēšanās Sociālajā patversmē (1 gultas vieta) personām, kuru ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 170.00 euro mēnesī

 

1 diennakts

 

0,60

 

0*      

 

0,60

* Pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma  52.panta pirmās daļas 9.punktu.

** Tiek piemērots personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot personas, kuras saņem pakalpojumu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2020 07:49