Sociālie pakalpojumi

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un personu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, pamatvajadzību apmierināšanu un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Sociālie pakalpojumi ietver sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem, un sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbanespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.
Galvenie sociālo pakalpojumu veidi – sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā, aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem

Daugavpils pilsētas domes  saistošie noteikumi Nr.21 "Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi"   

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:

  • pakalpojumu nodrošināšana klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
  • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ilgstošas aprūpes sociālās rehabilitācijas institūcijās tajā gadījumā, ja sociālo pakalpojumu apjoms nav klientam pietiekams;
  • personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums;
  • starpinstitucionālās un starpprofesionālas sadarbības nodrošināšana institūcijām, sniedzot sociālos pakalpojumus;
  • personas līdzdarbība lēmuma pieņemšanas procesā;
  • bērna aprūpe ģimeniskā vidē.

Sociālos pakalpojumus sniedz Sociālo pakalpojumu nodaļa

Sociālo pakalpojumu nodaļā ir:

1.Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba sektori:

2. Sociālo pakalpojumu sniedzēji:

Sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā bērniem ar īpašo kopšanu 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.01.2022 07:21