NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS

 PADOME "VARAVĪKSNE"

NVO “Padome „Varavīksne””:

 • Brīvprātīgo organizācija Odin/Vita
 • Biedrība “Dautekss pensionāri”
 • Pensionāru apvienība “Krona”
 • Pensionāru biedrība “DauER”
 • Pedagogu biedrība “Sudraba ābele”
 • Pensionāru apvienība “AET un S”
 • Politiski represēto klubs
 • Valsts iestāžu pensionāru apvienība
 • Personu ar invaliditāti  klubs “Rītausma”
 • Daugavpils invalīdu biedrība
 • Biedrība “Draudzība – K”
 • Neredzīgo biedrība
 • Personu ar invaliditāti  Sporta  klubs “Daugavpils”
 • Biedrība „ДОБАК”
 • Latgales mākslinieku asociācija
 • Pensionāru biedrība „Tirdzniecība”
 • Pensionāru klubs “Ruģeļi”
 • Sociālā darba veterānu biedrība «Dzīves prieks»
 • Biedrība “Celtnieks”
 • Baltijas literatūras un mākslas akadēmija

Biedrības nosaukums ir NVO Padome „Varavīksne” (turpmāk tekstā - Biedrība).

Biedrības mērķi ir:

 • Atsevišķu sabiedrisko organizāciju darbības koordinācija, pilnīgāk un kvalificētākai Daugavpils pilsētas darbības procesa sasniegšanai;
 • Pensionāru un personu ar invaliditāti  sociālo tiesību aizstāvēšana;
 • Sadarbība ar pašvaldībām, to dienestiem un ar LR Saeimas deputātiem;
 • Pensionāru un personu ar invaliditāti  zināšanu bagātināšana cilvēktiesību jautājumos, lai stiprinātu viņu pašu spējas sociālo problēmu risināšanai un iniciatīvas veicināšanai;
 • Palīdzēt morālā, garīgā un psiholoģiskā stāvokļa attīstīšanā Daugavpils pilsētas pensionāriem un personām ar invaliditāti  ;
 • Atbalstīt un vispusīgi palīdzēt Daugavpils pilsētas pensionāriem un personām ar invaliditāti  attīstīt un izmantot pašcieņu, paļāvību uz saviem spēkiem, optimismu un savstarpēju palīdzību;
 • Sadarbība ar citām pensionāru organizācijām;
 • Projektu rakstīšana un realizēšana.

Biedrības darbības termiņš:
Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana:
Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

 • biedrs vairāk kā divus gadus nav nomaksājis biedra naudu;
 • biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
 • biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
 • biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

 • piedalīties Biedrības pārvaldē;
 • saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
 • piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

Biedrības biedru pienākumi:

 • ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
 • regulāri maksāt biedra naudu;
 • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

Biedrības struktūrvienības
Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.

Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā divdesmit Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

Izpildinstitūcija
Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.

Revidents
Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis. Revidents veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju, dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu, izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu, sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

Adrese: Daugavpils, Liepājas ielā 4

Biedrības NVO ‘Varaviksne “ valdes priekšsēdētājas pieņemšanas laiks :

Liepājas ielā 4, 10.kabinets   plkst.11.00-14.00,  pēdējā mēneša pirmdiena 

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 10.05.2018 06:10