PROJEKTS "Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos"

image

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas PROJEKTS

ELRII-351. "Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos"

(Oriģinālais nosaukums: "Nature therapy for the improvement equal living standards in Latvian-Russian border areas")

Projekta saīsinātais nosaukums: „NATURE THERAPY” (DABAS TERAPIJA)

Programmas mājas lapa - www.estlatrus.eu 

EuropeAid sadarbības biroja mājas lapa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Logo2Logo3Logo4

  

Logo5Logo6Logo7

 

PROJEKTA PARTNERĪBA:

Vadošais partneris (LP): Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs.

Projekta partneri Latvijā (4): PP2-Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvalde, PP3-Dagdas novada pašvaldība, PP4-Līvānu novada pašvaldība, PP5-Ilūkstes novada pašvaldība.

Projekta partneri Krievijā (2): PP6-Pleskavas apgabala iedzīvotāju valsts galvenā sociālās aizsardzības pārvalde, PP7-Pleskavas pilsētas Ārstnieciskās pedagoģijas un diferencētās apmācības centrs.

Projekta īstenošanas laiks15.05.2013-14.10.2014.

MĒRĶI:

Projekta virsmērķis: Veicināt ilgtspējīgas sociālās vides attīstību un pilnveidot vienlīdzīgu dzīves vidi, izmantojot dabas terapiju kā inovatīvu un empīrisku pieeju, tādējādi veidojot plašāk pieejamu un integrētāku Latvijas-Krievijas pierobežas reģionu.

Specifiskie mērķi:

1) informēt projekta mērķa grupas un sabiedrību par projekta rezultātiem un popularizēt dabas terapiju kā inovatīvu pieeju daudzbērnu un nepilno ģimeņu bērnu, bērnu ar īpašām vajadzībām, kuri dzīvo visattālākajos Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos, rehabilitācijai;

2) prezentēt un praktiski demonstrēt populārākos dabas terapijas veidus, akcentējot terapiju ar dzīvnieku palīdzību, lai stiprinātu sociālo darbinieku zināšanas un veicinātu vietējo iedzīvotāju izpratni par dabas spēju stimulēt cilvēka maņas tādā veidā, ko cilvēks nespēj, to daba spēj;

3) pilnveidot dzīves standartus un sociālās vides pieejamību bērniem ar īpašajām vajadzībām un daudzbērnu un nepilno ģimeņu bērniem, uzlabojot sociālo infrastruktūru, stiprinot un attīstot 7 ilgtspējīgas Latvijas un Krievijas vietējās komūnas.

AKTIVITĀTES:

AP I Projekta vadība un koordinēšana

 • 1 vadības komitejas (SC) sanāksme un vienlaikus projekta atklāšanas pasākums - 34 dalībnieki (SC locekļi, sociālie darbinieki, koordinatori, prese) Pleskavā, RU;
 • 1 SC sanāksme - 8 dalībnieki (SC locekļi);
 • 2-as darba grupas (WG) - 8 dalībnieki (projekta vadītājs, koordinatori);
 • 1 starpposma un 1 gala atskaite.

AP 2 Informācija un publicitāte

 • preses relīzes (min. 14) - gatavo katrs PP un ievieto vietējos medijos un mājas lapās;
 • e-materiāli projekta un dabas terapijas popularizēšanai: 2 informatīvas e-info lapas "Touching nature"(min. 2 A4 lapas, LV,RU) un 2 izglītojoši foto-video materiāli par dabas terapiju (min. 4 minūtes, LV,RU) ievietošanai mājas lapās un YouTube;
 • e-izstādes organizēšana "You and me - friends forever" - bērnu un dzīvnieku zīmējumu izstāde.

AP3 Mācības, semināri un nometnes

 • Trīs 3-dienu mācības par Dabas terapiju 18 sociālajiem darbiniekiem;
 • 2 starptautiskas vasaras nometnes "Back to Nature", 64 bērniem no daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm (bērnu vecums 12-14). Katras nometnes ilgums - 7 dienas. Dažādi dabas terapijas kursi - reitterapija, kanisterapija, fitoterapija, smilšu terapija u.c.;
 • Divi 2-dienu semināri brīvā dabā 80 vecākiem un viņu bērniem ar īpašām vajadzībām. Programmā - dažādi dabas terapijas veidi, speciālistu konsultācijas;
 • Noslēguma pasākums kopā ar trešo dabas terapijas semināru sociālajiem darbiniekiem, 40 dalībnieki, Daugavpils, LV.

AP4 Sociālās infrastruktūras uzlabošana

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti un rekonstruēti sekojoši sociālie objekti:

PP2 - jauna pandusa ierīkošana Daugavpils bērnu namā-patversmē "Priedīte"; aprīkojums Daugavpils pilsētas Dienas aprūpes centram personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. 2 ratiņkrēslu pacēlāji (pie mikroautobusa stiprināms, iekštelpās izmantojams);

PP3 - aprīkojuma iegāde bērnu rotaļu laukumam Dagdā, t.sk. nodrošinot drošu vidi bērnu ar īpašām vajadzībām rotaļām;

PP4 - Līvānu Sociālās nodaļas Dienas centra telpu rekonstrukcija, sociālās rehabilitācijas aprīkojuma iegāde;

PP5 - Ģimenes atbalsta centra rekonstrukcija Ilūkstē, sociālās rehabilitācijas aprīkojuma un mēbeļu iegāde;

PP6 - Porhovskas rajona Beljsko-Ustjensk bērnu nama un Pečoru rajona Bobrovskas bērnu patversmes telpu rekonstrukcija, izveidojot dabas nodarbību kabinetu un sociālās rehabilitācijas aprīkojuma un tehnikas iegāde (IT, foto tehnika, akvāriji, putnu būrīši u.c.);

PP7 - Ainavu terapijas zonas izveide Pleskavas pilsētas Ārstnieciskās pedagoģijas un diferencētās apmācības centrā bērniem ar īpašām vajadzībām, sociālās rehabilitācijas aprīkojuma un tehnikas iegāde (IT, foto tehnika, akvāriji u.c.).

PROJEKTA BUDŽETS: 220 225,00 EUR, t sk. ENPI - European Neighbourhood and Partnership Instrument,  līdzfinansējums 90% - 198 202,50 EUR, nacionālais finansējums 10% - 22 022,50 EUR.

Partneru budžets:

Partner

Total budget, EUR

Programme co-financing, EUR

Partner’s contribution, EUR

Applicant (Partner 1) Latvian office of Euroregion "Country of lakes"

22 020,00

19 818,00

2202,00

Partner 2 Daugavpils city Social Department

44 044,00

39 639,60

4404,40

Partner 3 Dagda local municipality

22 029,00

19 826,10

2202,90

Partner 4 Livani local municipality

22 020,00

19 818,00

2202,00

Partner 5 Ilukste local municipality

22 024,00

19 821,60

2202,40

Partner 6 State Administration of Social Welfare of the Pskov Region

66 066,00

59 459,40

6606,60

Partner 7 Center for Curative Pedagogy and Differential Learning (Pskov)

22 022,00

19 819,80

2202,20

Total

220 225,00

198 202,50

22 022,50

Aktualitātes projektā

Notika projekta „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” Vadības komitejas sanāksme un atklāšana

Projekta gaitas apraksts 2013. g. maijs-2013.g. septembris 

Projekta aktivitātes

Projekta ziņu lapa Nr 1

Projekta ziņu lapa Nr 2 

Informācija par projektu mūsu partneru mājas lapās:    

http://www.ezeruzeme.lv/lv/projekti/nature-therapy/
http://www.livani.lv/page/625
http://www.dagda.lv/projekti/parrobezu-projekti/igaunijas-latvijas-krievijas-parrobezu-sadarbibas-programma/nature-therapy.html
http://www.ilukste.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3074%3Aelrii351&catid=72&Itemid=680
http://clp.pskov.ru/category/novosti-prirodnaja-terapija
http://social.pskov.ru/proekt-elrii-351-%C2%ABprirodnaya-terapiya%C2%BB

 

FotoStāsts "Cilvēks vidē"

Kontaktpersonas:

 • Laila Vilmane, Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas biroja projektu vadītāja, tālr. +371 656 22201, mob. +371 26529150, e-pasts: laila@kraslava.lv
 • Tatjana Jurāne, Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvaldes projekta koordinatore, tālr. +371 203 71977, e-pasts: personal@soclp.lv

Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Pēdējās izmaiņas veiktas: 02.05.2018 10:21