Детский дом “Auseklitis“

1.No 14.08.2008.g. Bērnunams-patversme “Auseklītis” ir Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība

2. Bērnunams-patversme “Auseklītis” ir pašvaldības īslaicīgas un ilglaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas SLP struktūrvienība bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Bērnunams savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus, ministriju, Daugavpils pilsētas domes lēmumus, instrukcijas, kā arī iestādes nolikumu, kuru apstiprina SLP.

 

 

Bērnunamu finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tiek domāts arī par bērnu fizisko un garīgo attīstību un iemaņu veidošanu. Bērniem ir iespējams izmantot:

  • kokapstrādes darbnīcu
  • trenažieru zāli
  • bibliotēku
  • datoru klasi
  • atpūtas telpas
  • atpūtas zonu pagalmā.

 

 

Bērnu nama-patversmes audzēkņu mācīšana, audzināšana un sagatavošana turpmākajai dzīvei daudzējāda ziņa atkarīga no materiālas bāzes ,tāpēc īpaša uzmanība tiek veltīta tās nostiprināšanai.

Vienmēr tiek gaidīta sadarbība ar juridiskajām un fiziskām personām, kas gatavas palīdzēt ar ziedojumiem un dāvinājumiem. Pašlaik aktīvi sadarbojamies ar SIA “Antaris”, Amerikāņu kompāniju ”Procter &Gamble”, SIA “Enertex” citiem pārstāvjiem.

Bērnu nama-patversmes “Auseklītis” audzēkņi ir apguvuši pieredzi piedaloties dažādos projektos, kuri palīdzēja bērnunama pusaudžiem iegūt nepieciešamās prasmes veiksmīgai integrācijai sabiedrībā.

Sevi attīstīt audzēkņiem ir iespēja arī ārpus patversmes pulciņos: zīmēšanas, modelēšanas, rokdarbu, kā arī sporta nodarbībās: peldēšanas, grieķu-romiešu cīņas, airēšanas. Paveiktais darbs nav bez rezultātiem un panākumiem. Par to liecina audzēkņu piedalīšanās skolas, pilsētas un valsts mēroga pasākumos. Audzēkņi labprāt palīdz ar saviem izstrādājumiem noformēt bērnunamu, savas guļamistabas, kā arī ar prieku gatavo suvenīrus un dāvanas.

11 pastāvēšanas gados ir izveidojušās tradīcijas: bērnu dzimšanas vārdu dienu svinēšana, sporta un tūrisma dienas. Atzīmējam pilsētas un valsts svētkus.
2006. gadā tika veikts gaiteņa remonts Komandanta 3. Vasaras periodā audzēkņiem tika organizēta darba un atpūtas nometne zemnieku saimniecībā”Zemeņu Krastiņi” Kastulinas pagastā.

Sadarbībā ar uzņēmumu „Procter & Gamble”, bērnu redzesloka paplašināšanai, tika organizēti pasākumi, kuros audzēkņi iepazinās ar dažādiem mūsu valsts uzņēmumiem. Kopā ar bērnu nama „Priedīte” audzēkņiem piedalījāmies projektā „Motivācijas programma jauniešiem ar zemu pamatprasmju līmeni”.

Bērnunama galvenais uzdevums
Bērnunama galvenais uzdevumas ir nodrošināt bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, ka arī bērniem invalīdiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem ieskaitot sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, kā arī veicināt bērnu atgriešanu vecāku ģimenē, nodošanu adopcijā, aizbildnībā vai audžu ģimenē.

Izglītību bērni iegūst Daugavpils pilsētas skolās, skolās bērniem ar īpašām vajadzībām un arodskolās. Ir izveidojusies sadarbība gandrīz ar visām pilsētas skolām. Lielākā daļa pusaudžu izvēlas celtniecības, vai tehniskās specialitātes.

Savā brīvajā laikā bērni labprāt apmeklē sporta un jaunrades nodarbības savās mācību iestādēs, pilsētas sporta klubos.

Sadzīves iemaņu apgūšanai bērnunamā tiek organizētas dzīvesprasmju apguves nodarbības.

Uz 01.07.2009. bērnunamā dzīvo 27 bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem.

Bērnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju nodrošina 11 darbinieki. Visiem darbiniekiem ir likuma prasībām atbilstoša sociālā izglītība. Iestāde savu funkciju nodrošināšanai izmanto arī citu Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību un speciālistu pakalpojumus, sadarbojas ar pilsētas medicīnas, psiholoģiskās palīdzības, reliģiskajām, nevalstiskajām organizācijām.

Bērnunama bērniem ir iespējas apmeklēt un aktīvi piedalīties pilsētas organizētajos pasākumos, uzņemt ciemiņus un līdzdarboties ar tiem.

 

 

Komandanta ielā 3, Daugavpilī,
tālr.:65429166

bernudzivokli@soclp.lv

Последнее обновление страницы: 10.03.2012 18:21