PAR MUMS

  
                                        Vienības iela 8, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” ir tieši pakļauta Daugavpils pilsētas domei un atrodas Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas pārraudzībā.

Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī pilda citus saistošajos noteikumos, pašvaldības domes, pastāvīgo komiteju lēmumos un Dienesta Nolikumā noteiktos pienākumus.

 NOLIKUMS

 SOCIĀLĀ DIENESTA STRUKTŪRA

Sociālajam dienestam ir šādas funkcijas un uzdevumi: 

 • īstenot Daugavpils pilsētas domes noteikto sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un veselības veicināšanas politiku, kā arī nodrošināt šim mērķim piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu administrēšanu;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu;
 • sniegt personām ar īpašām vajadzībām, kurām nepieciešami ortopēdiskie, tehniskie un citi palīglīdzekļi nepieciešamo informāciju un konsultācijas;
 • organizēt aprūpi mājās veciem cilvēkiem, personām ar garīgās attīstības un fiziskiem traucējumiem un citām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt;
 • organizēt asistenta pakalpojumu sniegšanu;
 • organizēt ģimenes asistenta pakalpojumu sniegšanu;
 • organizēt specializētās darbnīcas pakalpojumu; organizēt personu ievietošanu pašvaldības un valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;
 • organizēt personu ievietošanu Sociālajā un Nakts patversmē, grupu dzīvokļos un citās pašvaldības sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādēs;
 • organizēt personu bez noteiktas dzīvesvietas apbedīšanas organizēšanu par pašvaldības līdzekļiem, kā arī veikt to personu apbedīšanu, kuras neapbedī radinieki;
 • pastāvīgi analizēt situāciju sociālajā sfērā Daugavpils pilsētā un iesniegt priekšlikumus esošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu darbības lietderībai un efektivitātei;
 • pastāvīgi pilnveidot sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības veicināšanas efektivitāti, sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas domes struktūrvienībām, valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām;
 • izstrādāt un iesniegt Daugavpils pilsētas domei projektus un priekšlikumus par sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un veselības veicināšanas pasākumiem nepieciešamo resursu apjomu, kas paredzami un iekļaujami pašvaldības gada budžetā vai investīciju piesaistes projektos un īstenot Eiropas Savienības un citu fondu finansētos projektus;
 • nodrošināt sociālo māju iekšējo kārtību;
 • pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes mājokļu komisijas lēmumu, slēgt sociālo dzīvokļu īres līgumus un likumā noteiktā kārtībā izbeigt tos;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un sniegt pārskatus, atskaites, ziņojumus attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām un Daugavpils pilsētas domei;
 • informēt Daugavpils pilsētas iedzīvotājus par jaunumiem sociālās drošības normatīvajos aktos, par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, kā arī veselības aprūpes un veselības veicināšanas iespējām Daugavpils pilsētā;
 • veidot un uzturēt vienotu pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības elektronisko datu bāzi;
 • veikt pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes analīzi;
 • izstrādāt un budžeta ietvaros realizēt vides pieejamības programmas personām ar īpašām vajadzībām;
 • nodrošināt budžeta līdzekļu un citu finanšu resursu racionālu izmantošanu;
 • izskatīt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • organizēt apmācības, kvalifikācijas celšanas seminārus, kursus, citus profesionālās attīstības pasākumus, t.sk. supervīziju sociālā darba speciālistiem;
 • pamatojoties uz Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmumu, slēgt līgumus par bērna ievietošanu audžuģimenē un likumā noteiktajā kārtībā izbeigt tos;
 • veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus un funkcijas.

Sociālā dienesta pienākumi un tiesības

Sociālā dienesta pienākumi ir šādi:

 • sniegt Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, to pieprasīšanas un sniegšanas kārtību;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskatīt privātpersonu iesniegumus un sniegt atbildes;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdod administratīvos aktus;
 • pārstāvēt pašvaldības intereses sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jautājumos citās valsts un pašvaldību institūcijās;
 • piedalīties sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē un attīstības prognozēšanā Daugavpils pilsētas teritorijā;
 • pārraudzīt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas kvalitāti visas Sociālā dienesta nodaļās un struktūrvienībās;
 • veikt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Sociālajam dienestam ir tiesības:

 • pārstāvēt Daugavpils pilsētas pašvaldību jautājumos, kuri ir nodoti Sociālā dienesta kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, saistošajiem noteikumiem, domes, pastāvīgo komiteju lēmumiem, šo nolikumu vai citā tiesiskā veidā;
 • sagatavot lēmumu un saistošo noteikumu projektus, kas saistīti ar sociālo palīdzību, sociālajiem pakalpojumiem un pašvaldības sniegto materiālo atbalstu pēc brīvprātīgās iniciatīvas;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēgt privāttiesiskus darījumus;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt maksas pakalpojumus;
 • izmantot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības

PRIVATUMA POLITIKA

Ierobežotās pieejamības informācijas saraksts

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” 

KORUPCIJAS RISKU ANALĪZE UN  PRETKORUPCIJU PASĀKUMU  PLĀNS  

Trauksmes celšanas sistēma Atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos: R.Vavilova, dienesta vadītāja vietniece, tālr. 654 40911

Līdz Sociālajam dienestam  Vienības ielā 8  var nokļūt:

 • ar tramvajiem  Nr.1 ., 3.. Jābrauc līdz pieturai “Universitāte”  vai  “Vienības iela”;
 • ar autobusiem Nr. 10., 12., 15., 2., 20A., 20A2., 22., 24 3., 3C., 6., 7., 8., 9..Jābrauc līdz pieturai “Vienības iela”

Meklēt ēku Vienības ielā 8             

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

   Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Automašīnu var  novietot pie Vienības iela 8 ēkas, Vienības un K.Valdemāra ielās .

ЗагрузкаLejupielādēt FileFormatConverters.exe

Mūsu atrašanās vieta Daugavpils kartē

Pēdējās izmaiņas veiktas: 28.03.2022 09:52